MESTO

TURIZMUS


1. slávnostné zasadanutie MZ

Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu bola opäť dôstojným miestom na usporiadanie slávnostného prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva s novozvolenými poslancami. Po tom, ako odzneli tóny Klapkovho pochodu a Slovenskej hymny si poslanci prevzali menovacie dekréty a následne zložili sľub do rúk nového primátora mesta László Stubendeka podpisom aj vyslovením slova v rodnej reči "sľubujem" alebo "fogadom". Primátor mesta László Stubendek vo svojom slávnostnom prejave vyzval prítomných na zomknutie síl a na odsunutie záujmov politických strán do pozadia pred záujmami obyvateľov mesta a opäť zdôraznil slová: "buďme v prvom rade Komárňania"!
V nasledujúcej pracovnej časti zasadnutia poslanci MZ schválili 8 členov mestskej rady, z ktorých dvaja boli označení ako viceprimátori: prvým viceprimátorom bol menovaný Imre Knirs, druhým Béla Keszegh, ďalšími členmi mestskej rady sú Zoltán Benyó, Ondrej Gajdáč, Margit Keszegh, Ján Vetter, Imre Andruskó, Éva Hortai. Nasledovalo zriadenie komisií a určenie ich predsedov, pričom počet členov komisií bol stanovený na 10 a bude sa o nich rozhodovať na nasledujúcom zasadnutí MZ. Budú to: Finančná komisia (predseda Béla Szabó), Komisia pre rozvoj mesta (predseda Štefan Bende), Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch (predseda Dávid Kovács), Komisia pre otázky sociálne, bytové a zdravotné (predseda György Batta), Komisia školstva, kultúry a mládeže (predseda Tímea Szénássy), Komisia športu (predseda Konštantín Glič), Komisia životného prostredia a verejného poriadku (predseda Tamás Varga), Komisia pre prešetrenie sťažností (predseda Margit Keszegh), Komisia pre ochranu verejného záujmu (predseda Imre Knirs), Komisia verejných súťaží (predseda neurčený).
Poslanci ďalej rozhodli o čerpaní kontokorentného úveru vo výške pol milióna EUR a tiež o výplate primátora, kde k zákonom danej sume priznali príplatok vo výške 10%, pričom sumu za toto navýšenie za prvý mesiac primátor ponúkol na charitatívne účely.

 

POZOR! K prehratiu videa potrebujete stiahnuť a inštalovať videoprehrávač Windows Media Player! Odporúčaný internetový prehliadač: Microsoft Internet Explorer (iný prehliadač videoprehrávač buď vôbec nezobrazí, alebo len neúplne) K tomu, aby ste sa mohli v rámci videa pohybovať na časovej osi, musíte počkať, kým sa celé video stiahne zo servra na Váš počítač (1,12 GB).

-krá-, -dr-