VÁROS

TURIZMUS


Komárom Város új településrendezési terve - KONCEPCI

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOMÁRNO - KONCEPT RIEŠENIA - TEXTOVÁ ČASŤ

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOMÁRNO - KONCEPT RIEŠENIA - NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

ŠIRŠIE VZŤAHY

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI
- VARIANT A

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI
-VARIANT B

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
UŽŠIEHO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA)
-VARIANT A

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
UŽŠIEHO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA)
- VARIANT B

VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA - VARIANT A

VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA - VARIANT B

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
– VODNÉ HOSPODÁRSTVO
- VARIANT AB

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
– ENERGETIKA
- VARIANT AB

VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
- VARIANT A

VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
- VARIANT B

VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
- VARIANT A

VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
- VARIANT B

VÝKRES VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB - VARIANT A

VÝKRES VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB - VARIANT B