MESTO

TURIZMUSBudeme mať optický internet

V Komárne budeme mať vysokorýchlostný optický Internet! Správu oznámil na tlačovke primátor mesta Tibor Bastrnák. Optické vodiče budú umiestnené v meste a prímestských častiach Kava a Hadovce do konca roka 2013 v štyroch etapách. Prvá etapa...


2010-05-27

Otázka - Odpoveď

Otázka: Prečo je v meste na verejných plochách  zvýšený výskyt psích extrementov?

Odpoveď: Na viacerých miestach v meste sú vyznačené zóny pre psíčkarov. Mnoho majiteľov psov však je značne...


2010-05-21

Otázka - Odpoveď

Otázka: Prečo nesvietia lampy verejného osvetlenia v podchode pod železnicou?

Odpoveď: Pred tromi týždňami v nočných hodinách došlo k poškodeniu osvetlovacích telies v podchode pod železnicou vandalmi, ktorí rozbili jednotlivé...


2010-05-21

Oznámenie

Oznamujeme občanom mesta Komárno, že za účelom riešenia svojich bytových problémov sa môžu so svojou žiadosťou o prenájom mestského bytu obrátiť na Mesto Komárno. Žiadosti o prenájom bytu je možné podávať na predpísanom tlačive,...


2010-05-18

Oznámenie

Mesto Komárno týmto oznamuje, že dňom 1.7.2009 nadobudla účinnosť novelizácia zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Táto novelizácia určuje nové pravidlá regulujúce nakladanie s majetkom obcí. V zmysle tohto zákona prevody vlastníctva majetku obce...


2010-05-13

Oznámenie

Mesto Komárno ako obstarávateľ “Urbanistickej štúdie Komárno – Palatínske 017K“ oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám, verejnosti v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku...


2010-05-07

Máme mliečny automat

Odovzdali prvý mliečny automat v našom meste. Jednotka je 77. Automatom na Slovensku no prvým v našom okrese. Cieľom inštalácie je ponúknuť obyvateľstvu kvalitné mlieko, podporiť producentov mlieka a v neposlednom rade vytlačiť z trhu nekvalitné mlieko a mliečne výrobky. Do...


2010-05-06

Koniec /s videom/

Komárňanské dni sú už minulosťou. Tento rok sme preVás pripravili spolu 244 programov. Môžeme vyhlásiť, že tie tohoročné Komárňanské dni prilákali najväčší počet návštevníkov. Nikdy toľko ľudí nenavštívilo Ulicu...


2010-05-06

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom mesta, že došlo k zmene organizácie dopravy na miestnej komunikácii na Lodnej a Jazernej ulici osadením trvalého dopravného značenia podľa priloženej situácie.

Ďalej


2010-05-05

Vážení obyvatelia ostrova sv. Alžbety v Komárne!

Vzhľadom na pretrvávajúce dažde a následné topenie snehu v horských oblastiach je predpoklad zvýšenia hladiny vodných tokov, následkom čoho je predpoklad zvýšenia podzemných vôd a následné zaliatie niektorých záhrad a pozemkov na...


2010-05-04


[1]      «      103    |    104    |    105    |    106    |    107    |    108    |    109    |    110    |    111    |    112    |    113    |    114    |    115    |    116    |    117    |    118    |    119      »      [119]