MESTO

TURIZMUS


Výsledky vyhľadávania:


Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

Mestský úrad do stanoveného termínu zaevidoval 93 žiadostí o o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť. Nasledovná tabuľka bola pripravená na základe údajov v žiadostiach, obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľov, vrátane požadovanej čiastky finančnej podpory.

Tabuľka TU.Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2018 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:
 
a) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
a1)   podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
a2)   ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
a3)   zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba        kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
a4)   odstraňovanie inváznych druhov rastlín, 
a5)   podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov, 
b)   zachovanie prírodných hodnôt.

V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.

Celková alokácia  je 10 tisíc eur, pričom maximálna výška finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt je 1000,- eur. O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.  Tomu istému žiadateľovi dotáciu je možné poskytnúť iba raz v danom kalendárnom roku. Ak žiadateľovi bola schválená dotácia v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch v zmysle VZN, následne o dotáciu v zmysle VZN môže požiadať najskôr po uplynutí min. 1 kalendárneho roku po roku, v ktorom bola žiadateľovi naposledy poskytnutá dotácia v zmysle VZN.

Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška spoluúčasti v prípade právnických osôb – vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzických osôb – podnikateľov je 50% z celkovo predpokladaných nákladov projektu, v prípade právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je to 30%. Táto spoluúčasť je obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
Hlavným cieľom grantu je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta. Žiadosti je možné podať písomne poštou, alebo osobne v podateľni Mestského úradu (Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). 
Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete pozrieť TU.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo, kliknite SEM!
 
Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám podá pracovníčka Odboru rozvoja, Oddelenia životného prostredia, projektového manažmentu a verejného obstarávania. Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schvaľované priebežne na základe odporučenia príslušných komisií mestského zastupiteľstva. Žiadosti je možné podávať do   15. mája, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného na tento rok.
 


Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2019 schválilo 10 tisíc eur na financovanie
projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana
našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

a)    tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
a1)    podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
a2)    ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
a3)    zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe
verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov
zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
a4)    odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
a5)    podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,
b)    zachovanie prírodných hodnôt.

V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.

Celková alokácia  je 10 tisíc eur, pričom maximálna výška finančnej dotácie priznanej
mestom na jeden projekt je 1000,- eur. O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
 ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom
 mesta.  Tomu istému žiadateľovi dotáciu je možné poskytnúť iba raz v danom
kalendárnom roku. Ak žiadateľovi bola schválená dotácia v dvoch po sebe nasledujúcich
 kalendárnych rokoch v zmysle VZN, následne o dotáciu v zmysle VZN môže požiadať
najskôr po uplynutí min. 1 kalendárneho roku po roku, v ktorom bola žiadateľovi naposledy
 poskytnutá dotácia v zmysle VZN.

Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška spoluúčasti
v prípade právnických osôb – vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzických
osôb – podnikateľov je 50% z celkovo predpokladaných nákladov projektu, v prípade
právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je to 30%. Táto spoluúčasť je
obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
Hlavným cieľom grantu je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta.

Žiadosti je možné podať písomne poštou, alebo osobne v podateľni Mestského úradu
(Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).
Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete

pozrieť TU.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť
z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo,

kliknite SEM!

Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám podá pracovníčka Odboru rozvoja, Oddelenia
životného  prostredia, projektového manažmentu a verejného obstarávania.

Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schvaľované priebežne
na základe odporučenia príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. Žiadosti je
možné podávať do    15. mája, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného
 na tento rok.
  Mestské inštitúcie získali dotácie z eurofondu

Mestské kultúrne stredisko a Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici uspeli so svojimi žiadosťami o finančný príspevok na podporu zlepšenia energetickej účinnosti svojich budov.


Mestské kultúrne stredisko vo svojej žiadosti predloženej na Enviromentálny fond požiadalo o obnovu strešnej konštrukcie budovy a bleskozvodu.


„Dotácia bola udelená vo výške 105 000 eur. Vďaka verejnému obstarávaniu výdavky klesli, teda celkové oprávnené výdavky projektu vyšli lacnejšie, a to vo výške 96 575 eur. Zvyšných 5 % zaplatí samospráva v rámci povinného spolufinancovania projektu" - uviedol Róbert Lakatos, ktorý bol začiatkom júna vymenovaný na post riaditeľa kultúrneho strediska.
Renovačné práce začnú v septembri. Budova kultúrneho strediska by mala byť energeticky efektívnejšia v priebehu niekoľkých mesiacov. Podľa podmienok výberového konania investičné realizácie prác musia byť dokončené najneskôr do konca novembra.


Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici taktiež predložilo žiadosť, ktorá bola úspešná. Vďaka tomu sa uskutoční výmena výplní otvorov, nakoľko existujúce výplne sú značne opotrebované a sčasti nefunkčné. Okná a dvere nevyhovujú súčasným tepelno-technickej normám pre stavebné konštrukcie a budovy.


Na tento projekt bol schválený grant vo výške 160 000 eur, z čoho 5 % z projektových nákladov bude hradiť mesto. Podľa riaditeľky zariadenia Hedvigy Polgárovej schválená čiastka dotácie pokryje výmenu výplní otvorov dverí a okien len v jednej budove. V súčasnosti sa skúma stav verejného obstarávania a po jeho ukončení môže sa aj tu začať s obnovou.


Mestský úrad v Komárne sa aktívne podieľal na príprave žiadostí oboch svojich inštitúcií.

 


 Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2020 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

a)    tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
a1)    podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
a2)    ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
a3)    zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
a4)    odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
a5)    podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,
b)    zachovanie prírodných hodnôt.

V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.

Celková alokácia  je 10 tisíc eur, pričom maximálna výška finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt je 1000,- eur. O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.  Tomu istému žiadateľovi dotáciu je možné poskytnúť iba raz v danom kalendárnom roku. Ak žiadateľovi bola schválená dotácia v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch v zmysle VZN, následne o dotáciu v zmysle VZN môže požiadať najskôr po uplynutí min. 1 kalendárneho roku po roku, v ktorom bola žiadateľovi naposledy poskytnutá dotácia v zmysle VZN.

Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška spoluúčasti v prípade právnických osôb – vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzických osôb – podnikateľov je 50% z celkovo predpokladaných nákladov projektu, v prípade právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je to 30%. Táto spoluúčasť je obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
Hlavným cieľom grantu je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta.

Žiadosti je možné podať písomne poštou, alebo osobne v podateľni Mestského úradu (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).


Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete

pozrieť TU.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť
z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo,

kliknite SEM!

Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám radi poskytneme na tel. čísle 035/2851 265.

Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schvaľované priebežne na základe odporučenia príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. Žiadosti je možné podávať do    15. mája, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného na tento rok.
1    |    2    |    3      »