MESTO

TURIZMUS


Výsledky vyhľadávania:


Kultúrne pamiatkyKomisia športu a mládeže

Dávid Kovács  - predseda komisie

 

MUDr. Szilárd Ipóth - člen poslanec

MUDr. Attila Horváth - člen poslanec

MUDr. Anton Marek - člen poslanec

Zsolt Feszty - člen poslanec

MUDr. Zsolt Sebő - člen poslanec

Bc. Adrián Marcinkó - člen odborník

Róbert Mihalička - člen odborník

Ľudovít Tóth - člen odborník

 

 

Dátum Program Zápisnica
2021    
07.09.2021 v zápisnici PDF
16.06.2021 v zápisnici PDF
04.05.2021 v zápisnici PDF
23.02.2021 PDF PDF
20.01.2021 PDF PDF
2020    
13.10.2020 PDF PDF
28.04.2020 PDF PDF
18.02.2020 PDF PDF
14.01.2020 PDF PDF
2019    
12.11.2019 PDF PDF
15.10.2019  PDF PDF
06.05.2019 PDF PDF
19.03.2019 PDF PDF
11.03.2019 PDF PDF
18.02.2019 PDF PDF
15.01.2019  PDF  PDF

 

Nápln práce komisie športu a mládeže

Koncepcia rozvoja športu mesta Komárno na roky 2021-2026Šport

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2022
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

zverejnená v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012; resp. v zmysle  VZN Mesta Komárno č. 4/2020

1. O finančnú dotáciu v oblasti športu pre celoročné aktivity môže žiadať športový klub (združenie) zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý má sídlo na území mesta, prostredníctvom žiadosti.
2. O finančnú dotáciu v oblasti kultúry a pre jednorazové podujatia v oblasti športu môže žiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b) iná právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má sídlo  v Komárne,  vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
3. Žiadateľ podávajúci žiadosť o dotáciu pre celoročné aktivity v oblasti športu musí do svojej žiadosti zahrnúť všetky plánované aktivity počas kalendárneho roka, na ktoré potrebuje finančnú dotáciu od Mesta Komárno, t. j. tento žiadateľ už žiadosti o dotáciu na jednorazové aktivity nepodáva.
4. Finančnú dotáciu v oblasti športu je možné použiť:
a) na prípravu komárňanských športovcov na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na uvedených súťažiach,
c) na organizáciu športových podujatí na území mesta,
d) na podporu organizovania skupinovej alebo individuálnej športovej výchovy mládeže
(obyvateľov) mesta a na zabezpečenie súvisiaceho materiálno-technického zázemia.

Finančnú dotáciu v oblasti kultúry je možné použiť na vykonávanie kultúrno-výchovných a záujmových umeleckých aktivít.

5. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslania elektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.
6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport“ / „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti E-formuláre).
7. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2021, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 16. decembra 2021,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2021, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 3. januára 2022,
(podateľňa: Nám. gen. Klapku1, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno). Žiadatelia, ktorí nie sú evidovaní v „Registri partnerov v oblasti športu / kultúry“ odovzdajú písomnú verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“.
8. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti športu:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia),
Potvrdenie o účte v banke – originál.
Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.

Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti kultúry:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia) .
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
9. Partneri evidovaní v Registri partnerov v oblasti športu  a kultúry podávajú písomnú verziu žiadosti bez príloh.
10. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2021.
11. Žiadosti o finančnú dotáciu z fondu primátora podávajú žiadatelia písomne na sekretariát primátora priebežne v kalendárnom roku.
12. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2022


.
V Komárne, 14.10.2021
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

 rok   dotácia
2021 Športový fond primátora rok 2021
2021 Koncepcia rozvoja športu mesta Komárno na roky 2021-2026
2021 Uznesenie 1145/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2021
2021 Uznesenie 1144/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2021
2020 Športový fond primátora rok 2020
2020 Uznesenie 628/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2020
2020 Uznesenie 627/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2020
2019 Športový fond primátora rok 2019
2019 Uznesenie 61/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2019
2019 Uznesenie 60/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2019
2018 Uznesenie 1707/2018 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2018
2018 Dotácie z fondu primátora na šport za rok 2018
2017 Uznesenie 1139/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2017
2017 Uznesenie 1140/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športovách klubov na rok 2017
2017 Dotácie z fondu primátora na šport za rok 2017
2016 Uznesenie 561/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2016
2016

Uznesenie 562/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športovách klubov na rok 2016

2016 Podpora športových klubov z fondu primátora 2016
2015 Podpora športových klubov z fondu primátora 2015

 

VZN platné pre dotácie v oblasti športu: 2/2012, 15/2012

Register športu 2015Kultúra

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2022
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

zverejnená v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012; resp. v zmysle  VZN Mesta Komárno č. 4/2020

1. O finančnú dotáciu v oblasti športu pre celoročné aktivity môže žiadať športový klub (združenie) zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý má sídlo na území mesta, prostredníctvom žiadosti.
2. O finančnú dotáciu v oblasti kultúry a pre jednorazové podujatia v oblasti športu môže žiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b) iná právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má sídlo  v Komárne,  vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
3. Žiadateľ podávajúci žiadosť o dotáciu pre celoročné aktivity v oblasti športu musí do svojej žiadosti zahrnúť všetky plánované aktivity počas kalendárneho roka, na ktoré potrebuje finančnú dotáciu od Mesta Komárno, t. j. tento žiadateľ už žiadosti o dotáciu na jednorazové aktivity nepodáva.
4. Finančnú dotáciu v oblasti športu je možné použiť:
a) na prípravu komárňanských športovcov na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na uvedených súťažiach,
c) na organizáciu športových podujatí na území mesta,
d) na podporu organizovania skupinovej alebo individuálnej športovej výchovy mládeže
(obyvateľov) mesta a na zabezpečenie súvisiaceho materiálno-technického zázemia.

Finančnú dotáciu v oblasti kultúry je možné použiť na vykonávanie kultúrno-výchovných a záujmových umeleckých aktivít.

5. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslania elektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.
6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport“ / „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti E-formuláre).
7. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2021, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 16. decembra 2021,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2021, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 3. januára 2022,
(podateľňa: Nám. gen. Klapku1, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno). Žiadatelia, ktorí nie sú evidovaní v „Registri partnerov v oblasti športu / kultúry“ odovzdajú písomnú verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“.
8. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti športu:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia),
Potvrdenie o účte v banke – originál.
Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.

Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti kultúry:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia) .
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
9. Partneri evidovaní v Registri partnerov v oblasti športu  a kultúry podávajú písomnú verziu žiadosti bez príloh.
10. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2021.
11. Žiadosti o finančnú dotáciu z fondu primátora podávajú žiadatelia písomne na sekretariát primátora priebežne v kalendárnom roku.
12. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2022


.
V Komárne, 14.10.2021
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

 

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

 

 

rok dotácia
2021 Podpora kultúry z fondu primátora 2021
2021 Uznesenie 1143/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2020 Podpora kultúry z fondu primátora 2020
2020 Uznesenie 625/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2019 Podpora kultúry z fondu primátora 2019
2019 Uznesenie 59/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2018 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 11/2015 na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
2018 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 12/2016 na účely ochrany, a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno
2018 Uznesenie 1704/2018 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2018 Podpora kultúry z fondu primátora 2018
2017 Uznesenie 1143/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2017 Podpora kultúry z fondu primátora 2017
2017 Uznesenie 1144/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválené dotácie
2016 Uznesenie 564/2016 k doplňujúcemu návrhu MsÚ na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016 Uznesenie 565/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016 Podpora kultúry z fondu primátora 2016
2016 Uznesenie 566/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválené dotácie
2015

Podpora kultúry z fondu primátora 2015

 

VZN týkajúce sa dotácií v oblasti kultúry: 7/2016

Register kultúry 2015Sociálna oblasť
«      1    |    2    |    3      »