MESTO

TURIZMUS


Výsledky vyhľadávania:


Životné prostredie

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2020 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

a)    tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
a1)    podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
a2)    ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
a3)    zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
a4)    odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
a5)    podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,
b)    zachovanie prírodných hodnôt.

V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.

Celková alokácia  je 10 tisíc eur, pričom maximálna výška finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt je 1000,- eur. O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.  Tomu istému žiadateľovi dotáciu je možné poskytnúť iba raz v danom kalendárnom roku. Ak žiadateľovi bola schválená dotácia v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch v zmysle VZN, následne o dotáciu v zmysle VZN môže požiadať najskôr po uplynutí min. 1 kalendárneho roku po roku, v ktorom bola žiadateľovi naposledy poskytnutá dotácia v zmysle VZN.

Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška spoluúčasti v prípade právnických osôb – vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzických osôb – podnikateľov je 50% z celkovo predpokladaných nákladov projektu, v prípade právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je to 30%. Táto spoluúčasť je obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
Hlavným cieľom grantu je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta.

Žiadosti je možné podať písomne poštou, alebo osobne v podateľni Mestského úradu (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).


Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete

pozrieť TU.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť
z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo,

kliknite SEM!

Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám radi poskytneme na tel. čísle 035/2851 265.

Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schvaľované priebežne na základe odporučenia príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. Žiadosti je možné podávať do    15. mája, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného na tento rok.
 

 

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2019

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2018

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2017

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2016

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2015Cestovný ruch
«      1    |    2    |    3