MESTO

TURIZMUS


Výsledky vyhľadávania:


Čo sa udialo na 11. zasadnutí MZ

   Dňa 7.7.2011 o 13:00 hod. bolo zahájené 11. zasadnutie MZ. Podľa vyjadrenia nemenovaného nezávislého poslanca v prvých 2,5 hod. prebiehala nezáväzná diskusia (ktorá nemala zmysel). Až po pol štvrtej poobede začala skutočná práca MZ.
   MZ sa jednohlasne dohodlo na tom, že plagáty so štvavým podtextom, ktoré podnecujú na rasovú nenávisť a neznášanlivosť nemajú čo hľadať na území nášho mesta (sú tu umiestnené 2 ks). Z tohto dôvodu prijalo uznesenie o tom, aby mesto napísalo protestnú nótu NR SR.
   Nasledovalo prejednanie podmienok na výber dodávateľa zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu. Mestský úrad vypracoval veľmi kvalitný materiál, ktorý mal zabezpečiť vyššiu kvalitu prepravy v meste (a mestských častiach) na nasledujúcich 5 rokov. Nakoľko došlo k rapídnemu zvýšeniu ceny pohonných hmôt, bolo navrhnuté tiež zvýšenie ceny cestovných lístkov o 10%. Poslanci bez udania dôvodu neodhlasovali, teda neschválili ani predošlú variantu ani novú variantu riešenia MHD. Zdôrazňujem: bez udania dôvodu a bez predloženia návrhov alebo zmien! Neznamená to však, že nebude MHD. Naďalej zostáva v platnosti predošlá zmluva.
   O 22:00 hod. navrhol jeden z poslancov, aby bolo zasadnutie prerušené, pretože sú unavení . Zasadanie pokračovalo 11.7.2011.
   Prejednával sa veľmi dôležitý bod, a to „návrh zmien kapitálových položiek rozpočtu“. Vedenie mesta navrhlo vzatie investičného úveru vo výške 3 mil. EUR. V skutočnosti by mesto potrebovalo 8 mil. EUR, ale po preskúmaní možnosti vrátenia úveru (splácania) bola navrhnutá podstatne nižšia suma. Finančná komisia vec prejednala a hlasovala pomerom hlasov 5 áno, 2 zdržal sa, teda návrh schválila. Financie mali byť použité na: investície súvisiace s výstavbou nám. Kossutha, prekládka vysokonapäťového vedenia na cyklotrase pri železničnom moste, dofinancovanie športovej haly, investície v súvislosti s modernizáciou ZŠ ul. Práce, oprava fasády dôstojníckeho pavilónu, iné investície na spríjemnenie života v meste. Poslanci Glič a Mácza zdôraznili investovanie do pevnosti, aby ju mesto vedelo aspoň nejako využiť. Strecha pevnosti sa na 2 miestach prepadla a ak nebude opravená, znehodnotí sa v krátkej dobe celý objekt. Mesto minulo na nákup tohto objektu obrovské peniaze (40. mil. Sk) a bez investícií tento objekt nevie využiť. Objekt potrebuje infraštruktúru, lebo bez nej ho nevie používať ani prenajať. Poslanec Győrfy: Poslanci musia rozhodnutia urobiť čo najrýchlejšie, pretože každé odkladanie riešenia stojí stále viac a viac peňazí. A toto si poslanci musia uvedomiť. Mesto musí mať peniaze, pretože ak sa chce zúčastniť projektov, musí preukázať že má 5% z vlastných zdrojov! Najväčšia časť peňazí z rozpočtu sa míňa na energie. Preto do tejto oblasti musíme investovať (zatepľovanie, výmena okien a pod.). Do čoho sa investuje, o tom rozhodnú poslanci. Výstavba parkovísk bola navrhnutá formou „akcie Z“, teda tak, že mesto dá materiál, stavebný dozor, a tu bývajúci obyvatelia, majitelia áut by dali svoju prácu. Kde sa vybudujú parkoviská, o tom rozhodnú poslanci MZ. Poslanci musia schváliť taký úver, ktorý nepoškodí mesto. Teda násilné znižovanie výšky úveru nie je vždy na osoh.
Poslanci MZ nakoniec schváli úver vo výške niečo viac ako 400 tis. EUR (teda len 5% z potrebnej sumy). Mesto teda nebude schopné riešiť niektoré problémy v prospech obyvateľov. Podstatný je aj ten fakt, že úvery s nižšou hodnotou sú menej výhodné.
   Opäť rezonovala otázka okolo firmy Viator s.r.o.. Viacerí poslanci Most-Híd obhajovali riaditeľku Viatoru (pripomínam, že Viator dlhuje niekoľko stotisíc EUR, a jej účet zablokovala sociálna poisťovňa, teda ak na tento účet pošle mesto peniaze, okamžite si ich vezme poisťovňa). Tento rok sa musia legalizovať vrty. Za ich nelegálne používanie bude musieť mesto pravdepodobne zaplatiť pokutu, nakoľko neznáma osoba udala mesto za nelegálne užívanie vrtov. Podľa nového zákona musí biť voda odobratá z vrtu vrátená do rovnakej hĺbky cez iný vrt, čo doposiaľ nebolo.
   Nasledovala viac ako dvojhodinová prestávka (od 15:11 do 17:13), ktorú si vynútil klub Most-Híd na zjednotenie názorov a prípravu nového uznesenia. Do pripraveného uznesenia poslanci Most-Híd zapracovali financie pre Viator, pričom takáto otázka sa vôbec na dnešnom MZ neprejednávala a nebola prejednaná ani v komisiách. Proti tomuto rozhodnutiu protestoval primátor aj viceprimátor. Doposiaľ MZ nevie, čo sa vlastne deje vo Viatore, pretože nikto nepredložil žiadnu správu o činnosti tejto firmy (mala to spraviť konateľka, ktorá však mesto aj dozornú radu ignoruje). Napriek tomu chce mestské zastupiteľstvo schváliť dotáciu pre Viator vo výške 50 tis. EUR. Počas rozpravy sa hovorilo o určitých predostretých problémoch, ale uznesenie ktoré vypracoval klub Most-Híd po klube (po hodinovom stretnutí) s touto rozpravou nekorešponduje, čo neodpovedá rokovaciemu programu. Tento bod bol teda predkladateľom stiahnutý. Hlasovanie: 10:4:2 (za:proti:zdržal sa).
   Univerzita Selyeho žiadala od mesta dotáciu 10.000 EUR na spustenie vlastného projektu súvisiaceho s pomocou mladým nezamestnaným ľuďom (projekt s názvom Karierné centrum). Podotýkame, že predkladateľ ako aj viacerí poslanci MZ sú členovia dozornej rady univerzity resp. zamestnanci univerzity. Opäť sa dostávame do problému, že by malo mesto poskytnúť dotáciu v nie malej výške bez toho, aby bol označený zdroj, odkiaľ. Poslanci odsúhlasili túto dotáciu. Žiadosť pritom nebola prejednaná v komisiách, nebola zahrnutá v rozpočte mesta. Základným školám mesto z dôvodu nedostatku financií kráti rozpočet a na druhej strane MZ dá univerzite sponzorský dar vo výške 10.000 EUR.
   Majetok v správe Viatoru by mal byť na základe rozhodnutia MZ odňatý a odovzdaný Comorra Servisu, príspevkovej organizácii mesta. Ukončenie nájmu musí schváliť valné zhromaždenie. Inventarizácia majetku už bola mestom vykonaná, chýbajú však ďalšie právne úkony. Bude sa musieť upraviť zakladateľská listina Comorra servisu. Poslanci strany Most-Híd trvali na tom, aby kúpalisko aj naďalej spravovala firma Viator. Tá však podľa zákona mala byť už v minulom roku daná do likvidácie kvôli trvalej strate. Mesto navrhlo poskytnutie 135.000,- EUR pre firmu Comorra servis (jedná sa o príspevkovú organizáciu mesta, teda  nie sro.-čku) na zahájenie sezóny na kúpalisku. Tieto financie sa mali minúť do opráv a technológií. MZ toto neschválilo. Podotýkame, že konateľka spoločnosti Viator neodvádzala za zamestnancov povinné odvody a tým sa dopustila spáchania trestného činu. Je predpoklad, že dotáciu od mesta, ktorú by Viator dostal by použila na vydostenie sociálnej a zdravotnej poisťovne a nepoužila by ich na prevádzku kúpaliska. Tento fakt potvrdzuje aj to, že účet firmy Viator je blokovaný sociálnou poisťovňou a ak na tento účet prídu akékoľvek peniaze (napr, tržby) okamžite si ich berie sociálna poisťovňa. Na problémy firmy Viator poukazuje dozorná rada už od roku 2009, bývalé vedenie mesta však tento problém ignorovalo. V poslednej správe dozornej rady upozorňujú na skutočnosť, že konateľka firmy Viator nespolupracuje s dozornou radou a ani nevidia žiadnu skutočnosť, ktorá by nasvedčovala tomu, že konateľka Viatoru bude vedieť riešiť problémy ktoré vznikli okolo kúpaliska a ostatných nehnuteľností, ktoré má firma Viator v správe.
   Riaditeľ – konateľ spoločnosti Calor s.r.o. žiada MZ o schválenie odpustenia nájomného vo výške viac ako 11.897,- EUR, ktoré chce investovať do projektu opravy kotolne na ul. Vnútorná okružná. Samozrejme ak sa jedná o investíciu, je potrebné vykonať aj úpravu rozpočtu, lebo tieto peniaze boli započítané na príjmovej stránke v rozpočte mesta. MZ toto schválilo bez zmeny rozpočtu. Samozrejme zabezpečenie projektu je potrebné urobiť cez elektronické obstarávanie, nakoľko je z financií mesta.
     Na záver: na tomto zasadnutí MZ minuli poslanci viac ako 20.000 EUR, tj. viac ako pol mil. SKK, pričom nikto nešpecifikoval, odkiaľ bude mať mesto tieto peniaze. MZ minulo peniaze, ktoré mesto v pokladni nemá, a hrozí, že problém prerastie do stavu, keď mesto už nebude vedieť financovať ani vlastný chod!
Materiály, ktoré mestský úrad predkladá MZ prechádzajú 3-4 týždňovou prípravnou fázou. Prejednávajú sa v jednotlivých komisiách, potom v mestskej rade a až potom sa dostávajú na schvaľovanie do MZ. V Komárne prebehlo už 11. zasadnutie MZ. Aj toto ukazuje fakt, že mestský úrad a primátor mesta chcú riešiť problémy. Nesvedčí to však o kvalite práce niektorých poslancov MZ.
    Na tlačovej besede s médiami odzneli aj tieto myšlienky:
Poslanci strany Most-Híd vytvárajú umelé prekážky aby dokázali, že súčasné vedenie mesta nie je schopné viesť toto mesto. Už počas predošlého obdobia vytvorili podmienky, na základe ktorých môže MZ v plnej miere brzdiť vedenie mesta. Na jednej strane nútia vedenie mesta a mestský úrad šetriť, na druhej strane sami míňajú peniaze, ktoré mesto nemá. MZ nie je kontrolované zo strany voličov, a toto mnohí poslanci zneužívajú. Keďže ani firmu Com-média s.r.o. nevie riadiť mesto (v skutočnosti je v rukách poslancov MZ), nevieme zabezpečiť objektívnu informovanosť obyvateľov. Mestská televízia neinformuje obyvateľov-voličov, čo sa deje na zasadnutiach MZ. A ani z Komárňanských listov sa toho obyvatelia o činnosti MZ veľa nedozvedia. Jediným médiom v rukách mesta je internetová stránka mesta.
 Tlačová konferencia primátora mesta Komárno

Dňa 16.09.2011 sa uskutočnila tlačová konferencia primátora mesta Komárno za účasti viceprimátorov a prednostu MsÚ. Týkala sa 12. zasadnutia MZ. Na tlačovej besede okrem iného odzneli nasledujúce myšlienky:
Ako si zástupcovia médií mohli všimnúť, posledné 12. riadne zasadanie MZ v Komárne je ako román na pokračovanie, čo spôsobuje najrôznejšie komplikácie. Podľa zákona sa zasadanie zastupiteľstva musí konať najmenej raz štvrťročne. Je september a v Komárne sa koná 12. zasadnutie. Toto zasadanie sa malo konať posledný augustový týždeň, ale na požiadanie viacerých poslancov bolo presunuté na 06.09.2011. Už na začiatku zasadania predložil jeden z poslancov (za MOSDT-HÍD) návrh, aby zasadanie bolo večer o 21.00 prerušené a pokračovalo sa najbližšie. Pokračovanie nasledovalo o týždeň, tj. 12.09.2011. Aj tu na začiatku zasadnutia odznela tá istá požiadavka z úst toho istého poslanca. Zasadnutie bude pokračovať 19.09.2011. Treba však dodať, že boli prerokované veľmi dôležité body a materiály sú rozsiahle, ovšem ak by rozprava bola vždy vecná, mohla by trvať podstatne kratší čas. Niektorí poslanci systematicky nedodržujú základné pravidlá a predpisy týkajúce sa rokovacieho poriadku. K jednej téme sa prihlásia aj 10x s faktickou poznámkou (faktická poznámky by mala byť doplnením diskutujúceho o určité fakty a nemala by trvať viac ako 1 minútu). Poslanci rokujú aj hodinu k nejakej problematike a nakoniec ju neodhlasujú. Často to vyzerá tak, že je to vyslovene účelové konanie niektorých poslancov. Týmto sa rokovanie o dôležitých veciach presúvajú na neskoršie hodiny, keď už sú poslanci unavení. Poslanci MZ by sa mali zaoberať aj podstatne dôležitejšími vecami, ako je koncepcia a plány do budúcnosti. Na túto tému však ešte doposiaľ nikto nevystúpil.
Ku konkrétnym prerokovaným bodom:
1. Hromadná doprava mesta – už na júnovom zasadaní MZ bol prejednávaný tento bod. Vtedy nebol prijatý – odhlasovaný. Teraz bol opäť predložený v nezmenenej podobe a MZ ho odhlasovalo – prijalo. Prijaté bolo, že počas nasledujúcich 5 rokov má prevádzkovať MHD jedna firma, jeden dodávateľ, pričom raz ročne budú prehodnotené podmienky, tj. Tarify a cestovný poriadok.
2. Calor s.r.o. – finančnú uzávierku za rok 2010 MZ neschválilo. Poslanci MZ sa nezhodli na tom, ako bude naložené so ziskom tejto spoločnosti. Vyvstala otázka, či mesto má v náplni to, aby zabezpečovalo dodávku tepla pre obyvateľov – pretože s týmto súvisí problém, že jednu z kotolní, ktorú spravuje Calor bude potrebné obnoviť, a to by predstavovalo pre mesto výdaje 150.000 EUR, ktoré však mesto nemá.
3. Com-Média s.r.o. – ako odznelo na jednom predošlom MZ, kauza Com-média je politická otázka. Časť poslancov (za stranu MOST-HÍD) nesúhlasila s tým, aby konateľa tejto spoločnosti zvolila komisia zložená z nezávislých odborníkov. Napriek tomu, že už v júni boli otvorené obálky uchádzačov, až v septembri došlo na ich vypočutie. Klub nezávislých poslancov a klub SMK sa vyjadrili, že medzi uchádzačmi vidia osobu, ktorá by bola vhodná na zastávanie tejto funkcie. Napriek tomu konateľ zvolený vebol. Tento stav vyhovuje len jedinej strane, ktorou je MOST-HÍD. V spoločnosti Com-Média bol vykonaný audit, ktorý odhalil množstvo nedostatkov a porušení zákona. Mesto Komárno zvažuje možnosť podania trestného oznámenia. Napríklad: vedenie mesta vôbec nevedelo, že v roku 2010 bola zmenená zakladateľská listina spoločnosti. Až po vyžiadaní z obchodného registra bola zistená táto skutočnosť. Listina bola do obchodného registra zapísaná 27.06.2010 na základe podania bývalej viceprimátorky Hortai a bola podpísaná konateľom, ovšem bez vedomia a súhlasu majiteľa, teda mesta Komárno! Podobne bez vedomia majiteľa či MZ si konateľ spoločnosti upravil svoj plat, čo je v rozpore so zákonom. Poslanec Andruskó (za MOST-HÍD) viac krát zdôraznil na zasadnutí MZ fakt, že boli vypracované audity, čo však nie je pravda. Bol zistený rozpor medzi výsledkom kontroly hlavného kontrolóra a auditom. Preto chcelo mesto dať vykonať následnú kontrolu, aby sa situácia vyjasnila. Toto rozhodnutie však poslanci MOST-HÍD a traja nezávislí poslanci neodhlasovali. Mesto v tomto prípade urobilo všetko, čo bolo možné aby obsadilo funkciu konateľa. V súčasnosti právnici skúmajú, či ešte pracujúci konateľ spoločnosti je aj podľa zákona konateľom, alebo jeho mandát bol zrušený.
4. Com-vargas s.r.o. – firma vlastní budovu v parku Anglia, bývalá ubytovňa ruských dôstojníkov. Predošlé vedenie mesta sa s väčšinovým podielnikom, ktorý vlastní 67% firmy nevedelo dohodnúť. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania medzi väčšinovým vlastníkom a mestom Komárno (vlastní 33% podiel) a hľadá sa riešenie ktoré bude výhodné pre obe strany.
5. Komvak a.s. – poslanci MZ schválili výsledky hospodárenia. Bude potrebné ešte vykonať vysporiadanie financií medzi firmou a mestom. Komvak vlani zveľadil majetok mesta, získali značné financie z fondov EÚ.
6. Viator s.r.o. – financovanie spoločnosti bolo v predošlých 2 rokoch veľmi zlé. Nakoľko je spoločnosť dlhodobo platby neschopná a jej dlh sa neustále zvyšuje, pristúpil primátor mesta Komárno k tomu, že v súlade so zákonom podá návrh na vyhlásenie konkurzu na túto spoločnosť. Spoločnosť v prvom polroku 2011 vyprodukovala stratu, ako vlani za celé rok. Konateľ spoločnosti za predošlé 3 roky nezvolal valné zhromaždenie a nevypracoval podnikateľský zámer, ktorý by naznačil ozdravenie tejto spoločnosti.
- Čo sa týka budúcnosti kúpaliska v Komárne, tak mesto toto kúpalisko bude v budúcnosti prevádzkovať ako ľudové kúpalisko. Spoločný plán rozvoja miest Komárno – Komárom tým dotknutý nebude. Mesto chce ísť takým smerom, že bude hľadať investora, ktorý by kúpalisko prebudoval a ďalej prevádzkoval za podmienok, ktoré mu stanoví mesto.
- Čo sa týka krytej plavárne, tak je potrebné vedieť, že má 25 rokov. Bazén a technológie plavárne sú v kritickom až havarijnom stave a oprava by si vyžadovala veľmi veľké investície. Preto bolo navrhnuté, aby mesto neinvestovalo do tejto plavárne, a radšej dalo zakryť veľký bazén, v ktorom by aj v zime mohli trénovať športovci.
7. Hodnotenie výsledkov hospodárenia mesta za prvý ½ rok: mesto robilo opatrenia, aby šetrilo a toto sa aj podarilo. Problém je na strane kapitálových príjmov, kde bolo plnenie podstatne nižšie, ako plánované. Napriek vysokej nezamestnanosti sa podstatne zvýšila platobná disciplína obyvateľov, ktorí aj vďaka skoršiemu vyrúbeniu daní a poplatkov zaplatili v tomto roku včas. Mesto však stále eviduje dlžoby vo výške asi 900 tis. EUR, ktoré sú postupne vymáhané aj prostredníctvom exekúcií. Treba však povedať, že časť obyvateľov aj napriek tomu, že peniaze má, neplatí mestu zákonom dané poplatky.
 Odovzdali dva nové autobusy

4. apríla 2013 na námestí gen. Klapku v Komárne zástupcovia firmy Slovenská autobusová doprava (SAD) Nové Zámky spolu s primátorom a viceprimátormi Komárna slávnostne odovzdali dva nové autobusy, ktoré nahradia staršie, menej efektívne a novým požiadavkam nevyhovujúce vozidlá. Nové autobusy značky SOR českej výroby, spĺňajú všetky požiadavky v súvislosti s európskymi normami týkajúcimi sa povolenej výšky emisií a bezbariérovosti, bezproblémového nástupu a výstupu vozíčkarov a matiek s detskými kočíkmi. Nové vozidlá budú nasadené na linky 2 a 8. Pre cestujúcich ponúknu vyšší štandard pohodlia cestovania a pre prevádzkovateľa úspornejšiu jazdu. Na každých sto kilometrov sa zaobídu so zhruba o 8-9 litrov menším objemom paliva. Nasadenie nových autobusov je výsledkom úspešného verejného obstarávania zo strany mesta, kde za výkon za zhruba 154 tisíc eúr ročne boli pre prevádzkovateľa stanovené také podmienky, ktoré ho podnietili na modernizovanie vozového parku. V zmysle verejného obstarávania bude firma SAD prevádzkovať MHD v Komárne do konca roka 2016.

 

Róbert Králik, hovorca mestského úradu

 

 Európsky týždeň mobility - cestujte zadarmo!

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť európske samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia a prerozdelili či prebudovali ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. Miestne samosprávy by zároveň mali vyzvať ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy.

Týždeň podujatí vrcholí aktivitou “Do mesta bez auta!”, ktorá prebieha už od roku 2000. Vyžaduje od účastníckych samospráv vyčlenenie jednej či viacerých zón, ktoré sú bežne užívané motorovou dopravou, výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, a to počas celého dňa.

Mesto Komárno a firma ARRIVA Nové Zámky a.s. (ako prevádzkovateľ MHD v meste) po vzájomnej dohode ponúkajú občanom možnosť oboznámiť sa s alternatívou verejnej dopravy a využiť počas tohoto týždňa (16.-22.09.) bezplatné cestovanie linkami MHD. Cestujúcim budú vystavené lístky s nulovou hodnotou, aby bolo možné vyhodnotiť úspešnosť tejto akcie.

Vyskúšajte si verejnú dopravu v našom meste, pretože Váš pozitívny záujem k autobusovej doprave zníži podiel individálnej dopravy na našich cestách.

Ďalšie informácie na: http://www.tyzdenmobility.sk

Leták si pozrite TU.Mesto otvorilo Hradný trh

V blízkosti každého hradu, pevnosti sa nachádzalo odjakživa trhovisko. Mesto Komárno neďaleko od vchodu do pevnosti, presnejšie na ploche medzi mestskou políciou a Selyeho univerzitou otvorilo vlastné trhovisko s názvom Hradné trhovisko. S úpravou plochy sa začalo už v roku 2011, postupne bola vyčistená plocha od náletových drevín, tá potom bola spevnená, opravila sa budova, zaviedla kanalizácia a pitná voda, boli inštalované kontajnery so sociálnymi zariadeniami a bolo inštalované nové elektrické vedenie. Hodnota prác sa pohybuje na úrovni 50 000 EUR, z toho z rozpočtu mesta bolo investovaných približne 10 000 €. Pre trhovníkov je prichystaných vynovených cca 90 stolov. Ako prvá udalosť na trhovisku bude konanie vianočného jarmoku, ktorý bude zahájený 6. decembra. Prevádzkovateľom trhoviska je mestská firma Comorra Servis, ktorá predstavila aj víziu tohto trhoviska. Chystá sa napríklad trh s rybami, ktorý má v Komárne dlhodobú tradíciu. Trhovisko nemá za cieľ odlákanie trhovníkov z iných trhovísk, ale chce ponúknuť možnosť rozšírenia predajných plôch, napríklad aj o predajcov vlastných výrobkov, remeselníkov, drobnochovateľov, pestovateľov a podobne. Záujemcovia môžu získať informácie u prevádzkovateľa na tel. čísle 0907 433 556. Výhodou tohto trhoviska bude aj veľké bezplatné parkovisko a podľa slov primátora mesta MUDr. Antona Mareka už jednal so spoločnosťou Arriva a tá po rozbehnutí trhoviska upraví linky MHD, aby sa každý občan pohodlne dostal na trhovisko.

Pôvodný stav

  

Súčasný stav

Odovzdanie trhoviska verejnosti

-dr-, -krá-
1    |    2    |    3      »