MESTO

TURIZMUS


Výsledky vyhľadávania:


Zmeny v MHD

Upozornenie pre cestujúcich na zmeny v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA a.s. Nové Zámky – MHD Komárno, s platnosťou od 11.mája 2015.

Mesto Komárno zabezpečuje pravidelnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta Komárno dopravcom ARRIVA a.s. Nové Zámky na základe zmluvy na obdobie štyroch rokov (2013-2016) a za každý uplynulý rok dopravca vyhodnocuje skutočne vynaložené náklady, výkony a vyčísli úhradu za služby. 

Pri vyhodnocovaní skutočných nákladov a výkonov za rok 2014 bol zistený výrazne nižší počet predaných cestovných lístkov oproti predchádzajúcim rokom, ( čo má výrazný finančný dopad na tržbu pre výkon služby), ako aj to, že niektoré spoje, ako aj úseky medzi zastávkami na spojoch nie sú využívané, alebo sú len minimálne využívané.  Tým vnikajú straty, ktoré sa negatívne premietajú aj do rozpočtu Mesta Komárno.

Z uvedených dôvodov Mesto Komárno hľadalo racionálne riešenie, využilo podrobnú analýzu z frekvencie cestujúcich, prehľad využitia všetkých spojov na jednotlivých linkách č.2, 3, 7 a 8,   postreh vodičov autobusov a na základe toho pristúpilo k vykonaniu zmeny v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky a.s. s platnosťou od 11.mája 2015. Návrhy zmien cestovných poriadkov boli prerokované v jednotlivých odborných komisiách a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.04.2015.

Hlavné zmeny v cestovných poriadkoch sumarizované si prečítajte TU.

Nové cestovné poriadky nájdete aj na webovej stránke mesta (Mesto-Cestovné poriadky MHD)odovzdali obnovený chodník na Ulici Lehára

Včera odovzdalo vedenie mesta výsledok prvej významnejšej investície, a to obnovenú časť chodníka na Lehárovej ulici, ktorá nebola opravovaná viac ako 35 rokov. Dva stromy v starom chodníku vyrástli do takej veľkosti, že korene takmer úplne zničili časť chodníka, nadvihli obrubníky a začali vrastať do základov priľahlých budov. Zničený chodník sa stal nebezpečným pre chodcov, nadvihnuté obrubníky pravidelne ničili nárazníky vozidiel a korene poškodzovali základy budov. László Stubendek, primátor mesta má tiež negatívne skúsenosti, nakoľko aj jemu sa podarilo poškodiť nárazník pri parkovaní na tomto úseku. Viceprimátor Imrich Knirs, hlavný iniciátor tohto projektu povedal, že okrem chodníka s vynikajúcim povrchom dostali obyvatelia miesto dvoch stromov šesť nových japonských čerešní - Sakúr, ktoré skrášlia zeleň v centre mesta. Stromy sa dajú ľahko udržiavať a v čase kvitnutia ich ružové kvety budú pôsobiť esteticky v "bráne" centra mesta. Alexander Patus, vedúci príslušného odboru povedal, že 45 metrov chodníka prešlo úplnou rekonštrukciou. Vymenený bol betónový podklad chodníka, nanovo boli osadené obrubníky (použité boli pôvodné mramorové diely) a bol urobený nový asfaltový povrch. Premiestnená bola aj zastávka MHD, čím sa zvýšil počet parkovacích miest a zvýšila sa bezpečnosť. Zhotoviteľom projektu bola komárňanská firma Korekt a cena investície bola vo výške cca. 9600 Eúr.

Fotogalériu prác si pozrite TU.

-krá-, -dr-Európsky týždeň mobility - cestujte zadarmo!

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť európske samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia a prerozdelili či prebudovali ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. Miestne samosprávy by zároveň mali vyzvať ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy.

Týždeň podujatí vrcholí aktivitou “Do mesta bez auta!”, ktorá prebieha už od roku 2000. Vyžaduje od účastníckych samospráv vyčlenenie jednej či viacerých zón, ktoré sú bežne užívané motorovou dopravou, výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, a to počas celého dňa.

Mesto Komárno a firma ARRIVA Nové Zámky a.s. (ako prevádzkovateľ MHD v meste) po vzájomnej dohode ponúkajú občanom možnosť oboznámiť sa s alternatívou verejnej dopravy a využiť 22. septembra bezplatné cestovanie linkami MHD. Cestujúcim budú vystavené lístky s nulovou hodnotou, aby bolo možné vyhodnotiť úspešnosť tejto akcie.

Vyskúšajte si verejnú dopravu v našom meste a vyhrajte!

 Hromadná doprava je čoraz menej využívaná

 

Čoraz menej ľudí využíva mestskú hromadnú dopravu, a to má za následok čoraz väčšiu záťaž na mestskú pokladňu v súvislosti s jej zabezpečovaním. Aj v tomto roku bude opätovne vypísaná súťaž na jej zabezpečenie, ktorá určí smer poskytovania autobusovej služby v našom meste. Samospráva sa snaží popularizovať autobusovú prepravu viacerými rozvojovými aktivitami. 
Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva bolo na programe vyhodnotenie účinnosti mestskej hromadnej dopravy. Zmluva doterajšieho prepravcu, spoločnosti ARRIVA, znela na tri roky a následne bola o rok predĺžená, do konca tohto roka. V tomto roku tak bude opäť vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí podmienky dopravy na nadchádzajúcich 10 rokov. Aj z toho dôvodu je dôležité vyhodnotenie predchádzajúcich rokov, aby bolo možné stanoviť nové požiadavky, keďže spôsob využívania verejnej dopravy sa v Komárne výrazne mení.
Výsledky uplynulých 4 rokov nie sú príliš nádejné, čoraz menej ľudí využíva mestské autobusy, za sledované obdobie poklesli príjmy z cestovných lístkov o 60-tisíc, čo znamená zníženie príjmov o 16 327 eur. V zmysle zmluvy s prepravcom ceny cestovných lístkov, ako aj počet spojov stanovujú poslanci zastupiteľstva. Avšak rozdiel medzi príjmami a výdavkom musí hradiť mesto. Pokles počtu cestujúcich tak znamená väčší výdavok mesta, navyše vzrastá aj cena opráv starších autobusov. V súčasnosti Komárno využíva na mestskú hromadnú dopravu jeden veľký, 26 ročný autobus, dva stredne veľké, trojročné a jeden 9 ročný menší autobus.
 
počet predaných cestovných lístkov
výdavky mesta  (EUR)

2013
303 842
161 322,75

2014
280 549
169 326,78

2015
259 610
177 788,90

2016
243 059
214 239,48

Ako odznelo na zasadnutí zastupiteľstva, cena tejto služby nie je neúmerne vysoká, keďže v porovnaní s inými mestami je v Komárne cena za kilometer jazdy pomerne nízka, ale problémom je pokles počtu cestujúcich. Viacerí spomenuli úlohu využívania taxíkov, ktorých počet narastá aj napriek tomu, že počet parkovacích miest vyhradených pre taxislužby je v Komárne v porovnaní s celoslovenským priemerom, skutočne vysoký. Vzišiel aj návrh na intenzívnejšiu kontrolu taxislužieb.
Viacerí zdôraznili, že aj napriek klesajúcej tendencii si lístky na MHD kupuje viac ako 200 tisíc Komárňanov, ktorí túto službu využívajú na dennú dochádzku do škôl či do zamestnania.
Aj z toho dôvodu musí mesto akceptovať rastúce výdavky, samospráva musí podporiť tento ekologicky šetrný spôsob cestovania, a to najmä z dôvodu rastúceho počtu automobilov.
„Mesto sa snaží viacerými spôsobmi zatraktívniť verejnú dopravu. Vďaka úspešnému projektu bola obnovená fasáda a zateplená budova centrálnej autobusovej stanice za približne 90 tisíc eur. Z financií programu cezhraničnej spolupráce Interreg by sme chceli zrekonštruovať aj samotnú autobusovú stanicu a modernizovať budovu aj zvnútra. Chceli by sme inštalovať viacero digitálnych panelov aj na menšie zastávky. V prípade úspechu pripravovaného projektu by medzi Komárnom a Komáromom mohol premávať pravdepodobne bezplatný elektrobus. Mesto plánuje obnovu viacerých autobusových zastávok v spolupráci s väčšími reklamnými spoločnosťami, vďaka čomu by sa pri tejto investícii nezaťažil mestský rozpočet, reklamné plochy zastávok by v prípade rekonštrukcie mohli využívať tieto spoločnosti recipročne bezplatne“ – zhrnul nadchádzajúce kroky viceprimátor Béla Keszegh, ktorý predostrel zastupiteľstvu vypracovaný materiál. Mesto bude analyzovať aj príklady z iných miest, aby sa plán na nadchádzajúce 10 ročné obdobie podarilo vypracovať čo najefektívnejšie.
Informatívnú správu si môžete prečítať TU.
 


Vyplňte dotazník o MHD!

Koncom roka sa rozhodne, aká firma a za akých podmienok bude prevádzkovať mestskú hromadnú dopravu v Komárne po dobu ďalších 10 rokov. Mestský úrad sa bude snažiť podmienky stanoviť na základe dopytu a preferencií občanov mesta, preto Vás prosíme o vyplnenie online dotazníka ohľadne témy MHD!
Za ostatné štyri roky sa počet vydaných cestovných lístkov znížil o 60 tisíc, avšak ešte vždy sa ich na štyroch mestských linkách predalo 243 tisíc. Mesto muselo dotovať hromadnú dopravu sumou 214 tisíc eúr z rozpočtu mesta oproti predchádzajúcemu meranému obdobiu, kedy to bolo 161 tisíc. V súčasnosti brázdi cesty mesta 5 autobusov, jeden veľký 26 ročný, tri stredne veľké trojročné a jeden menší 16 ročný.

Online dotazník nájdete tu: https://goo.gl/LA7Nwu«      1    |    2    |    3      »