MESTO

TURIZMUSOznámenie

Oznamujeme občanom mesta Komárno, že za účelom riešenia svojich bytových problémov sa môžu so svojou žiadosťou o prenájom mestského bytu obrátiť na Mesto Komárno. Žiadosti o prenájom bytu je možné podávať na predpísanom tlačive,...


2010-05-18

Oznámenie

Mesto Komárno týmto oznamuje, že dňom 1.7.2009 nadobudla účinnosť novelizácia zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Táto novelizácia určuje nové pravidlá regulujúce nakladanie s majetkom obcí. V zmysle tohto zákona prevody vlastníctva majetku obce...


2010-05-13

Oznámenie

Mesto Komárno ako obstarávateľ “Urbanistickej štúdie Komárno – Palatínske 017K“ oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám, verejnosti v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku...


2010-05-07

Máme mliečny automat

Odovzdali prvý mliečny automat v našom meste. Jednotka je 77. Automatom na Slovensku no prvým v našom okrese. Cieľom inštalácie je ponúknuť obyvateľstvu kvalitné mlieko, podporiť producentov mlieka a v neposlednom rade vytlačiť z trhu nekvalitné mlieko a mliečne výrobky. Do...


2010-05-06

Koniec /s videom/

Komárňanské dni sú už minulosťou. Tento rok sme preVás pripravili spolu 244 programov. Môžeme vyhlásiť, že tie tohoročné Komárňanské dni prilákali najväčší počet návštevníkov. Nikdy toľko ľudí nenavštívilo Ulicu...


2010-05-06

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom mesta, že došlo k zmene organizácie dopravy na miestnej komunikácii na Lodnej a Jazernej ulici osadením trvalého dopravného značenia podľa priloženej situácie.

Ďalej


2010-05-05

Vážení obyvatelia ostrova sv. Alžbety v Komárne!

Vzhľadom na pretrvávajúce dažde a následné topenie snehu v horských oblastiach je predpoklad zvýšenia hladiny vodných tokov, následkom čoho je predpoklad zvýšenia podzemných vôd a následné zaliatie niektorých záhrad a pozemkov na...


2010-05-04

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV

Každý rok Mesto Komárno, útvar obrany a ochrany MsÚ Komárno v spolupráci s obvodným úradom štábom krízového riadenia v Komárne, organizuje súťaž pod názvom „Mladý záchranár“. Súťaži sa každoročne...


2010-05-04

VÝSLEDKY 36. MEDZINÁRODNÉHO REKREAČNÉHO POULIČNÉHO

MIMORIADNE CENY

ABSOLÚTNY VÍŤAZ PRETEKOV – 10 KM:

Štart. č.    Meno    Mesto    Štát    Čas
110    Gabriel Švajda    Dvory nad Žitavou    SK    34...


2010-05-03

Zmeny v programe 1. mája!

Prosíme Vás, aby ste si prečítali nasledujúce riadky nakoľko sa zmenil čas a miesto niektorých programov Komárňanských dní! Prosíme aj o to, aby ste o zmenách informovali aj svojich známych! Ďakujeme!

1. máj
Silní muži na moste –...


2010-04-29


[1]      «      91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101    |    102    |    103    |    104    |    105    |    106    |    107      »      [107]