MESTO

TURIZMUS


Komisia pre ochranu verejného záujmu

PhDr. Imre Knirs - predseda

Ing. Béla Szabó - člen

Mgr. Imre Andruskó - člen