MESTO

TURIZMUS


Prenájom nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Prenájom :

  • je potrebné podať vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive „Žiadosť o prenájom bytu – Dotazník“, súčasťou podania má byť čestné vyhlásenie, potvrdenie o záväzkoch ako aj potvrdenie o príjme žiadateľa (aj za predchádzajúci rok),
  • v prípade, ak žiadateľ vyhovuje kritériam uvedených vo VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, dostane kmeňové číslo a je zaradený do zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu, (zoznam schvaľuje MZ) pod určitým poradovým číslom,
  • pridelenie bytu nájomníkom podlieha odporúčaniu Komisie pre otázky sociálne,zdravotné a bytové pri MZ a schváleniu Mestským zastupiteľstvom Mesta Komárno,
  • po schválení pridelenia bytu MZ, Mesto Komárno vydá „Súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu“,
  • na základe súhlasu sa uzatvorí medzi mestom a nájomcom zmluva o nájme bytu (podpisujú primátor mesta a nájomcovia), zmluva o nájme bytu sa uzatvorí na dobu určitú, t.j. jeden rok, · v prípade riadneho užívania bytu nájomníkom, najmä platenia nájomného a úhrady za služby poskytované s užívaním bytu a dodržania domového poriadku sa môže zmluva o nájme bytu uzatvoriť na ďalšie obdobie.

August 2016