MESTO

TURIZMUS


Ako možno získať niektoré informácie a podať žiadost

Ako možno získať niektoré informácie a podať žiadosti alebo podnety?

Stále zverejňované informácie Mestom Komárno podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

1.    Zbierka zákonov SR
-    do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

2.    Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno

-    do všeobecne záväzných nariadení mesta možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 
3.    Uznesenia mestského zastupiteľstva
-    do uznesení mestského zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 
4.    Smerný územný plán Mesta Komárno
-    do smerného územného plánu Mesta Komárno možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, na odbore rozvoja a správy majetku, na oddelení výstavby, územného plánu a investícií  výstavby, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Ďalšie informácie Mesta Komárno:

5.    Všeobecné informácie o meste
•    miesto, kde informácie možno získať:
u prednostu Mestského úradu Komárno na adrese Nám. gen. Klapku 1(prízemie), 945 01 Komárno

•    čas – v úradných hodinách: od  7:30 hod. – do 12:00 hod.
                                                       od 13:00 hod. – do 15:30 hod.

•    spôsob získavania informácií:
     ústne
     písomne na hore uvedenej adrese
    na úradných tabuliach MsÚ:
a) Nám. gen. Klapku 1 (v hlavnej budove MsÚ),
b) Pevnostný rad 3 (v budove MsÚ – Dôstojnícky pavilón),
c) Zichyho palác (pod arkádami).
    elektronickou poštou: prednosta@komarno.sk
    prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk elektronickou formou


6.    Sťažnosti
-    sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade hlavnému kontrolórovi, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 2. poschodie

7.    Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
-    Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade do podateľne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

8.    Informácie aj mimo úradných hodín
-    možno získavať na webovej stránke Mesta Komárno: www.komarno.sk


9.    Zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ)
-  do zápisníc z verejných zasadnutí MZ možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii primátora, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo na webovej stránke http://www.komarno.sk/sk/hatarozat.php