MESTO

TURIZMUS


Com-Média - výberové konanie

MESTO KOMÁRNO ako zakladateľ a jediný spoločník vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa / štatutárneho orgánu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o
 
Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na vykonávanie funkcie :
a/ vysokoškolské vzdelanie
b/ najmenej 5 rokov praxe v mediálnej činnosti, orientácie v problematike
c/ bezúhonnosť
d/ organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť
e/ znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

    overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov
    vyplnený osobný dotazník a  životopis / súhlas uchádzača na použitie osobných dokladov pre potreby výberového konania / podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov /
    Výpis registra trestov / nie starší ako 3 mesiace /
    písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. orientácia v problematike :     

      vydávanie novín / komunálna politika mesta /
      vysielanie mestskej televízie /programová štruktúra a logistika /
      podmienky financovania spoločnosti
 
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :
a/ dĺžka praxe
b/ odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti
c/ vzdelanie
Znalosť cudzích jazykov vítaná (podložiť dokladmi)
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :
Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – konateľ COM-MÉDIA, spol. s r.o. neotvárať do 31.05.2011 na adresu :
Mestský úrad v Komárne
sekretariát primátora mesta
Nám. Gen. Klapku
945 01 Komárno
Bližšie informácie o podmienkach výberového konania poskytne sekretariát prednostu MsÚ v Komárne č.t. 035 2851 221 emailová adresa: prednosta@komarno.sk 
Termín a miesto výberového konania oznámi Mestský úrad v Komárne prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.
 
                                                  MUDr. Anton Marek v.r.
                                                          primátor mesta