MESTO

TURIZMUS


Geografia

Charakteristika územia mesta Komárno

Územie okresu Komárno je súčasťou Podunajskej nížiny, ktorá zaberá plochu takmer 10 000 km2. Celý tento priestor náleží do tzv. Malej Dunajskej kotliny, rozsiahlej tektonickej depresie medzi Alpami a Karpatmi. Skladá sa z dvoch odlišných základných zložiek. Z nivy Dunaja a jeho prítokov, ktorá má vcelku rovinný reliéf a nazýva sa Podunajská rovina. Od nej smerom k pohoriam sa rozprestiera Podunajská pahorkatina čiastočne s rovinným, prevažne však pahorkatinovým reliéfom.
Komárno sa z väčšej miery nachádza na rovine. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 100 do 270 m n.m.

Mesto Komárno je nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike.
Podunajskú rovinu tvoria riečne naplaveniny prikryté na niektorých miestach viatymi pieskami alebo piesčitými sprašami. Najviac materiálu uložil Dunaj, ktorý týmto spôsobom vytvoril rozsiahlu nivu so šírkou do 30 km. Môžeme povedať, že táto rieka svojim dominantným postavením v minulosti formovala a určila charakter celého územia, na ktorom sa rozprestiera územie Komárna a ovplyvňuje ho dodnes.

Veľmi významné je spolupôsobenie ďalších riek pretekajúcich týmto regiónom, predovšetkým Váhu, Nitry, Malého Dunaja a Žitavy. Spolu so sústavou živých i mŕtvych ramien, močiarmi, otvorenými vodnými plochami a kanálmi utvárajú typický ráz Podunajskej roviny.

Vďaka svojej polohe a geomorfologickému vývoju i priaznivej klíme sa tu vytvoril najväčší potenciál pre poľnohospodárske využívanie krajiny, nachádzajúce sa ekosystémy sú charakteristické maximálnou tvorbou biomasy. Územie má veľmi dlhé vegetačné obdobie, čo umožňuje pestovať aj vysoko náročné plodiny.