MESTO

TURIZMUS


György Klapka

Motto: "Nech je Komárom Mekkou Maďarov"
( Klapka György)

 7. apríl 1820 Temesvár - 7. máj 1892 Budapešt

     Klapka György zostal naveky populárnou postavou slávneho oslobodzovacieho boja r. 1848-49 v pamäti maďarského národa. Jeho meno žije v duši Maďarov ako dôstojný nástupca legendárnych hrdinov: Dobó István a Zrínyi Miklós. Pri Világosi už dávno upadla zástava, keď na hradbách komárňanského hradu ešte aj o niekoľko týždňov povieval vánok maďarskú trikolóru. Klapka píše: "Poslední sme zdvihli zástavu slobody na kontinente a ja osobne ako posledný som túto zástavu ochraňoval."
        Klapka György sa narodil 7. apríla 1820 v Temesvári ako syn prednostu mesta. Mladý György si zvolil vojenské poslanie. Ako vynikajúci dôstojník - delostrelec v roku 1842 sa dostane k Viedenskej maďarskej garde, kde slúži 5 rokov. V roku 1847 prevelili ho ako nadporučíka k 12. pohraničnému pluku. Na jar 1848 - pod vplyvom revolučných ideí - sa dobrovoľne prihlási na vojenskú službu, kde ho povýšili na kapitána. V septembri t.r. Gr. Battyhány Lajos, predseda vlády ho prevelí do Komáromu na zloženie prísahy vojenskej posádky. Po úspešnom komáromskom poslaní ho povýšili na majora. 7. januára 1849 ho Kossuth pozve k sebe a vymenuje ho za veliteľa armádneho zboru hornej Tisy a zároveň za plukovníka. Počas úspešnej jarnej vojnovej výpravy, po víťazstve pri Isaszegu 6. apríla 1849 oslobodenia Komáromu 22. apríla. Ešte v tom mesiaci 26. velí prvú komáromskú bitku za obsadenie pravého brehu Dunaja.
        V máji roku 1849 v Debrecíne je členom vlády Szemere-ho ako minister obrany ( namiesto Görgeyho). 28. mája ho vymenujú za veliteľa komáromského hradu. Pre toto mesto viedol ešte 3 bitky ( 2. júla, 11. júla a 3. augusta 1849). 4. októbra 1849 vzdá komáromskú pevnosť avšak zabezpečí voľný odchod 30 000 - člennej posádky ( ochranný list).
          Do roku 1867 organizuje ako člen Národného Direktória v spoločnosti Kossutha a Teleki Lászlóa maďarského parlamentu. Zomrel v Budapešti 7. mája 1892. Nad jeho hrobom tisíce ľudí spievalo Klapkov pochod, skladbu Egresy Béniho, ktorú skomponoval na jeho počesť. Klapka je síce pochovaný v Budapešti, ale predsa odpočíva v komáromskej zemi, pretože Tuba János nasypal na jeho rakvu zem mesta, pre ktoré viedol 4 kravavé bitky.

Dr. Szénássy Zoltán