MESTO

TURIZMUS


Informácia pre občanov

Informácia pre občanov k rozhodnutiam Mestského úradu Komárno k dani z nehnuteľnosti, dani za psa i za poplatok za komunálny odpad na rok 2018.

V týchto dňoch poverení zamestnanci MsÚ Komárno ukončujú snahu o osobné doručenie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2018 občanom mesta.
   Ak sa povereným zamestnancom podarilo zastihnúť daňovníkov osobne v mieste trvalého pobytu alebo na adrese oznámenej mestskému úradu – tak rozhodnutia majú možnosť prebrať osobne bez prípadného doručovania poštou alebo nutnosti si chodiť preberať spomínané rozhodnutia na pobočky pošty. Uvedený spôsob je výhodný aj pre občanov, lebo si môžu prípadné otázky a nejasnosti dať vysvetliť, ale je to výhodné aj pre mestský úrad, kde sa pomerne veľká finančná čiastka ušetrí z verejných zdrojov. Tie je potom možné využiť po schválení mestským zastupiteľstvom  na iné verejné účely.
   Koho poverení zamestnanci nezastihnú, po vrátení osobne nedoručených rozhodnutí ich mestský úrad zašle oficiálne prostredníctvom Slovenskej pošty. V takomto prípade už v niektorých prípadoch hrozí nutnosť ísť osobne na pobočku pošty a môže to byť časovo náročné.
   V tejto súvislosti je nutné vysvetliť občanom, že splátka alebo celá suma dane alebo poplatku je splatná až 15 dní po právoplatnosti rozhodnutí. Stručne napísané – je 30 dňová zákonná možnosť odvolania sa a až po tejto dobe sa začína počítať 15 dní t.j. po prebratí rozhodnutí je to až 45 dní.
   Je dôležité si preto uvedomiť, že nie je nutné a ani opodstatnené hneď po prevzatí, návalovito prichádzať osobne do pokladní mestského úradu. Mestský úrad preferuje a doporučuje úhrady realizovať elektronicky prostredníctvom internetového bankovníctva, alebo prostredníctvom prevodu financií vlastnou bankou alebo  vkladom na účet mesta v banke mesta. Všetky identifikačné údaje potrebné k prevodu sú uvedené v rozhodnutiach.
   Druhé vysvetlenie  k rozhodnutiam – najmä k poplatkom za komunálny odpad – je potrebné uvedomiť si, že možnosť odvolania nie je to isté resp. ten istý právny úkon – ako požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad z dôvodu, že sa niekto nezdržiava v meste, zákonom a platným VZN stanoveným spôsobom na území mesta Komárno a tiež to vydokladuje v súlade s platným VZN.
Žiadne iné dôvody vydokladovania neprítomnosti v meste ako je uvedené v spomínanom VZN nemôžu byť akceptovateľné i keby boli z pohľadu občana i mestského úradu logické. Platí len to, čo je písané vo VZN.
   Tretie vysvetlenie je v tom, že v žiadosti na zníženie poplatku za komunálny odpad je potrebné vydokladovať celé obdobie, na ktoré sa zníženie požaduje. Prakticky napísané – je najlepšie počkať s podaním žiadosti za rok 2018 až na koniec roka 2018  alebo začiatok  roka 2019, kedy už aj prakticky je možné predložiť  potvrdenia a doklady za celý rok 2018.
   Štvrté upozornenie je to, že platné  VZN na rok 2018  má evidenčné číslo 14/2017, je zverejnené  na webovej stránke mesta  www.komarno.sk a oproti VZN platnému v roku 2017 sú tam zmeny. Takže úrad upozorňuje na tento fakt, že je potrebné a vhodné si platné VZN na rok 2018 vopred preštudovať, príp. sa obrátiť na mestský úrad mailom odp@komarno.sk alebo financne@komarno.sk  s požiadavkou o vysvetlenie príp. konzultáciu. Určite to bude prínos aj pre občanov, nakoľko sa budú predkladať také dokumenty , ktoré sú akceptovateľné a nebude potrebné výzvami žiadať o iné dokumenty, s inými dátumami, ....
Chceli by sme dodať , že v záujme striktného a jednoznačného výkladu platného VZN č. 14/2017, toto VZN vypracovala advokátska kancelária špecializujúca sa na verejnú správu. Veríme, že aj tento fakt pomôže potvrdiť snahu mestského úradu o transparentnosť a jednoznačnosť vysvetľovania celého VZN.

V Komárne 23.7.2018
Vypracoval: Ing. Bohumír  Kóňa
Vedúci odboru ekonomiky a financovania