MESTO

TURIZMUS


Informácia pre občanov

Zmena úradných hodín od 02.11.2020

Mesto Komárno z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 prijíma nasledovné opatrenia s účinnosťou od 02.11.2020 až do odvolania:
- telefonické a elektronické podania budú vybavované priebežne, bez zmeny
- budovy Mestského úradu Komárno (MsÚ) – Dôstojnícky pavilón časť A aj B budú až do odvolania zatvorené
- všetky prípadné nevyhnutné osobné návštevy klientov na MsÚ je nutné dohodnúť vopred, telefonicky
- vybavovať stránky bude naďalej len kancelária prvého kontaktu (pokladňa, podateľňa, overovanie) na adrese Nám. gen. Klapku č. 1 nasledovne:

 

Pondelok 8:00 – 12:00 hod.
Utorok 8:00 – 12:00 hod.
Streda 8:00 – 12:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 12:00 hod.
Piatok 8:00 – 12:00 hod.

 

Vstup je umožnený len osobám,  ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra. Rovnako osobám, na ktoré sa vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 30.10.2020. Vstup na základe výnimky je však potrebné preukázať príslušným dokladom.

Žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu mestského úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
Pri platení odporúčame elektronické bankovníctva (Internet Banking, Mobil Banking).

 

Ďakujeme za pochopenie!
 

Kontakty

 

odbor/ osztály e-mail tel. číslo/tel. szám
Odbor podpory a vnútornej prevádzky úradu/ Belügyi Főosztály opavp@komarno.sk 0352851228
Odbor rozvoja a životného prostredia/ Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztály zp@komarno.sk
rozvoj@komarno.sk
0352851362
0352851321
0352851375
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu/ Iskola-, Szociális-, Kultúr- és Sportügyi Főosztály kultura@komarno.sk
ssu@komarno.sk
saso@komarno.sk
0352851262
0352851260
0352851344
0352851311
Odbor ekonomiky a financovania/ Gazdasági és Pénzügyi Főosztály odp@komarno.sk 0352851329
0352851330
Odd. evidencie a správy majetku/ Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály
Odd. správne, priestupkov a evid. obyvateľov a budov/ Közigazgatás, Kihágások, Lakossági- és Épület-Nyilvántartási Osztály
Referát sociálneho bývania/ Szociális Lakhatási Részleg
osm@komarno.sk
oev@komarno.sk
byt@komarno.sk
0352851320
0352851361
0352851314
Matričný úrad/ Anyakönyvi Hivatal matrika@komarno.sk 0352851298
0352851299
Spoločný stavebný úrad/ Közös Építészeti Hivatal robert.bolyo@komarno.sk 0352851325
0352851301
Referát krízového riadenia a BOZP/ Válságkezelési-, Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelemi Részleg obrana@komarno.sk 0357713117
Mestská polícia/ Városi Rendőrség mp@komarno.sk 159
Kancelária primátora/ Polgármesteri Titkárság primator@komarno.sk 0352851212
Kancelária prednostu/ Hivatalvezetői Titkárság prednosta@komarno.sk 0352851221

 

HOTLINE - 035/2851205 - v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní, info@komarno.sk