MESTO

TURIZMUS


Činnosť

Náplň práce oddelenia sociálnych vecí

1. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.1.    Sociálna pomoc
1.2.    Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
1.3.    Sociálne služby - denné centrá , útulok pre bezdomovcov, stredisko osobnej hygieny,    prepravná služba
1.4.    Terénna sociálna práca
1.5.    Príprava materiálov do MZ
1.6.    Náplň práce referátu sociálneho bývania 

2. ROZPIS ÚLOH:

2.1.  Sociálna pomoc

2.1.1)    vybavovanie jednorazových dávok sociálnej pomoci a jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre dôchodcov a rodiny s deťmi so sociálnou odkázanosťou, príprava rozhodnutí,
2.1.2)    vedenie evidencie občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc,
2.1.3)    vykonávanie miestnych šetrení za účelom zisťovania sociálnej odkázanosti občanov,
2.1.4)    vydávanie doporučení pre sociálne dávky a príspevky
2.1.5)    poskytovanie poradenskej služby pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
2.1.6)    vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
2.1.7)    vedenie agendy stravovania školopovinných detí v sociálne odôvodnených prípadoch v ZŠ,
2.1.8)    spracovávanie rôznych analýz a koncepcií v oblasti sociálnej politiky mesta,
2.1.9)    spolupráca a osobný styk s charitatívnymi organizáciami, cirkvami, základnými školami a sociálnymi zariadeniami na území mesta,
2.1.10)  organizovanie rôznych zbierok na pomoc sociálne odkázaných občanov a rodín,
2.1.11)  zabezpečenie pochovania bezdomovcov a občanov, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov,
2.1.12)  účasť a spolupráca pri tvorbe a realizácií projektov, rozvojových a strategických  programov.
2.1.13)  v rámci sociálneho oddelenia vykonávanie funkcie osobitného príjemcu na základe zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2.    Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

2.2.1)    zabezpečovanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej prevencie, vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2.2.2)    vykonávanie opatrení zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,
2.2.3)    organizovanie rôznych výchovných programov na pomoc ohrozeným deťom,
2.2.4)    spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa  finančnou podporou,
2.2.5)    poskytovanie príspevku rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa  na dopravu do detského domova,
2.2.6)    poskytovanie príspevku dieťaťu na tvorbu úspor,
2.2.7)    poskytovanie pomoci dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe v naliehavých prípadoch, ak je ohrozený jeho život a na zachovanie a úpravu vzájomných rodinných vzťahov a na úpravu rodinných pomerov dieťaťa,
2.2.8)    poskytovanie pomoci mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
2.2.9)    vyhľadávanie občanov, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
2.2.10)  vedenie evidencie detí, rodín, a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2.2.11)  na  základe zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci § 75 sa podieľa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom . V súvislosti s plánom sociálnej práce s dieťaťom a s jeho rodinou sa organizujú prípadové konferencie, na ktorých participuje aj Mesto Komárno
2.2.12)  účasť a spolupráca pri tvorbe a realizácií projektov, rozvojových a strategických programov.  
2.2.13)  v rámci starostlivosti o rodinu s deťmi:
•    vykonávanie šetrení pre Okresný súd (zverenie do výchovy, úprava výživného), 
•    navrhovať súdu nariadenie ústavnej výchovy, zrušenie ústavnej výchovy, zrušenie výchovných opatrení uložených súdom,
•    vydávanie stanoviska k osvojeniu, poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri  zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny
2.2.14)  zastupovanie občanov mesta Komárno zbavených svojprávnosti, v prípadoch kedy súd ustanovil za opatrovníka nesvojprávneho Mesto Komárno

2.3.  Sociálne služby - denné centrá (predtým kluby dôchodcov), útulok pre bezdomovcov, stredisko osobnej hygieny, prepravná služba

a)    poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na pomoc osobe v nepriaznivej sociálnej situácii,
b)    koordinovanie činnosti denných centier (klubov dôchodcov),
c)    poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia, príp. prechodného ubytovania,
d)    vedenie evidencie ubytovaných osôb v útulku pre bezdomovcov,
e)    zabezpečenie plynulej prevádzky útulku a strediska osobnej hygieny pre bezdomovcov mesta,
f)    príprava a vydávanie rozhodnutí o ubytovaní občanov v útulku pre bezdomovcov a uzatváranie Zmlúv o poskytnutí sociálnych služieb v Útulku pre bezdomovcov,
g)    vedenie agendy prepravnej služby a evidencie poberateľov tejto sociálnej služby,
h)    vedenie agendy registrácie mestom poskytovaných sociálnych služieb u VÚC,
i)    príprava podkladov na rozhodovanie o poskytovaní sociálnej služby,
j)    vykonávanie miestnych šetrení za účelom zisťovania sociálnej odkázanosti občanov,
k)    vyhotovenie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na prepravnú službu,
l)    vedenie evidencie posudkov na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti, rozhodnutí a prijímateľov sociálnych služieb,
m)    poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom,
n)    účasť a spolupráca pri tvorbe a realizácií projektov, rozvojových a strategických programov.

2.4.    Terénna sociálna práca

a)    sociálno-poradenská  práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie  problému klienta a poradenského usmernenia,
b)    zmapovanie vymedzeného terénu pre získanie relevantných informácií o spôsobe   života vylúčenej komunity,
c)    vykonáva pravidelnú kontrolu dochádzky školopovinných detí,
d)    sociálna činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb     v rámci obce,
e)    pre sledovanú marginalizovanú skupinu poskytovanie pomoci pri ich styku s úradmi, podporovanie aktivít orientovaných na zmysluplné využívanie voľného času,
f)    pomoc deťom v krízovej situácii,
g)    vedenie poradenstva pri riešení osobných problémoch vylúčených osôb,
h)    napomáhanie ako sprostredkovateľ pri riešení konfliktov vo vnútri skupiny a vo vzťahu k iným skupinám, pri problémoch medzi školou a sledovanou skupinou, pri prevencii násilia,
i)    prispievanie k účasti mladistvých na spoločenskom, kultúrnom živote, pri tvorbe nových životných perspektív pre sledovanú skupinu.

2.5.   Príprava materiálov do MZ

a)    príprava odborných podkladov a materiálov na prerokovanie do komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové a do finančnej komisie,  
b)    príprava materiálov na prerokovanie do Rady a MZ,
c)    príprava všeobecne záväzných nariadení.

3. Náplň práce oddelenia opatrovateľskej a prepravnej služby

Opatrovateľská služba - poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

a)    organizačné zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby,
b)    sociálne poradenstvo,
c)    vydávanie žiadosti o poskytovaní opatrovateľskej služby a prerokovanie podmienok poskytovania opatrovateľskej služby,
d)    postúpenie žiadosti posudkovému lekárovi na posúdenie stupňa odkázanosti na opatrovateľskú službu,
e)    vypracovanie posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
f)    vypracovanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
g)    stanovenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu,
h)    vypracovanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,
i)    kontrola výkonu opatrovateľskej služby v domácnosti opatrovaného podľa potreby,
j)    donáška obedov do domácnosti opatrovaného,
k)    koordinovanie a odborné riadenie zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb,
l)    vypracovanie mesačných výkazov pre prijímateľov opatrovateľskej služby,
m)    sledovanie úhrad od prijímateľov opatrovateľskej služby,
n)    sledovanie úhrad od prijímateľov opatrovateľskej služby za donášku obedov,
o)    vypracovanie návrhov na prijatie opatrovateľa,
p)    vypracovanie návrhu na zmenu rozsahu opatrovania,
q)    účasť a spolupráca pri tvorbe a realizácii projektov, rozvojových a strategických programov.

Náplň práce oddelenia správneho, priestupkov, evidencie obyvateľstva a budov

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Evidencia obyvateľstva
2.    Evidencia budov a objektov
3.    Voľby, referendá a sčítanie

II. ROZPIS ÚLOH:

1.    Evidencia obyvateľstva

a)    Vedenie osobných kariet – prihlasovacích lístkov občanov mesta,
b)    priebežná aktualizácia mestského informačného systému v oblasti evidencie obyvateľstva,
c)    prihlasovanie občanov, vedenie kartotečnej evidencie odhlášok, prihlášok, zmien pobytu, zmien mien,
d)    zápis novonarodených detí, úmrtia, sobáše a rodinného stavu,
e)    zrušenie záznamu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu,
f)    preverovanie a vybavenie sťažností občanov súvisiace s náplňou práce referátu, pre oblasť prihlasovania a zrušenia trvalého pobytu,
g)    vyhotovenie a vyvesenie oznámení o uložení doporučenej zásielky pre občanov s trvalým pobytom „mesto Komárno“,
h)    zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov Slovenskej republiky a do registra adries,
i)    vydávanie potvrdení o pobyte pre rôzne účely (k rozvodu, k uzavretiu manželstva, k daňovej úľave a k sociálnej pomoci v hmotnej núdzi),
j)    vyhotovenie hlásení pre SŠÚ, odovzdávanie občianskych preukazov a matričných dokladov
k)    podávanie informácii o občanoch mesta na dožiadanie rôznych orgánov (súdu, prokuratúry) a organizácií,
l)    oznámenie pobytu občanov mesta pre rôzne účely,
m)    vyhotovenie výpisov z evidencie priestupkov,
n)    spracovávanie analýz z oblasti demografického vývoja obyvateľstva pre tvorbu koncepčných materiálov,
o)    účasť a spolupráca pri tvorbe a realizácií projektov, rozvojových a strategických programov.
p)    vybavovanie žiadostí podaných v systéme Centrálna ohlasovňa

2.  Evidencia budov a objektov

a)    Vedenie evidencie budov a objektov a ich číslovanie,
b)    priebežná aktualizácia mestského informačného systému v oblasti evidencie budov a objektov,
c)    vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla budov a objektov, a o zápise do registra adries,
d)    vykonávanie tvaro miestnych prehliadok pred číslovaním budov a objektov,
e)    podávanie hlásení o číslovaní objektov do centrálneho registra obyvateľstva a pre Správu katastra Komárno,
f)    vedenie zoznamu ulíc, zabezpečenie ich označenie tabuľami, podanie návrhov do MZ na pomenovanie nových ulíc, príp. námestí,
g)    vydávanie potvrdení o začatí užívania stavby.

3.   Voľby, referendá a sčítanie

a)    Zabezpečenie prípravy a uskutočnenie volieb:
•    voľby do Národnej rady SR,
•    voľby do orgánov samosprávy obcí,
•    prezidentské voľby,
•    voľby do orgánov samosprávnych krajov,
•    voľby do Európskeho parlamentu.
b)    Zabezpečenie prípravy a uskutočnenie referend:
•    na základe vyhlásenia prezidenta SR v rozsahu stanovenom zákonmi,
•    na základe rozhodnutia MZ vo veciach vymedzených zákonom o obecnom zriadení.
c)    Zabezpečenie prípravy a uskutočnenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v meste.

Náplň práce matričného úradu

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Vedenie knihy narodení
2.    Vedenie knihy manželstiev
3.    Vedenie knihy úmrtí

Matričný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy a pracuje najmä na základe oznámenia zdravotných zariadení, okresných súdov a  žiadostí občanov a preto nie je možné plánovanie s časovým harmonogramom.

II. ROZPIS ÚLOH:

1.  Vedenie knihy narodení

a)    Vedenie knihy a indexu knihy narodení
b)    vydávanie výpisu z knihy narodení na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    prijímanie vyhlásenia rodičov o určení otcovstva pred a po narodení dieťaťa
d)    prijímanie vyhlásenia osvojiteľov o voľbe mena osvojeného dieťaťa
e)    prijímanie vyhlásenia rodičov o voľbe štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv
f)    vyhotovenie výpisu z knihy narodení pre účely výmeny matrík s cudzinou
g)    plnenie oznamovacej povinnosti o narodení dieťaťa a zmenách v knihe narodení príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
h)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy narodení
i)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Obvodnému úradu Komárno za predošlý rok
j)    vykonávanie obnovy knihy narodení v prípade straty alebo zničenia
k)    vykonávať záznamy a zmeny do knihy narodení
l)    vyhotovenie zápisnice o narodení dieťaťa v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR
m)    postúpenie žiadosti občana o pridelenie, zmenu, overenie, alebo potvrdenie o rodnom čísle na Centrálnu evidenciu pobytu obyvateľov SR v Banskej Bystrici

2.  Vedenie knihy manželstiev

a)    Vedenie knihy a indexu knihy manželstiev
b)    vydávanie výpisu z knihy manželstiev na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    prijímať žiadosti občanov (tzv. Žiadosť o uzavretie manželstva) a zabezpečovať všetky úlohy spojené s uzatváraním manželstva pred miestne príslušným orgánom štátu
d)    vyhotovenie podkladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví alebo náboženskej spoločnosti
e)    príprava sobášnych obradov, účasť na obrade, predstavovanie snúbencov sobášia-cemu, prijímanie vyhlásenia o uzavretí manželstva a vyhotovenie zápisnice
f)    prijímať vyhlásenie manželov po rozvode o tom, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko a v rámci toho vydať potvrdenie o prijatí oznámenia a vykonanie záznamu v knihe manželstiev
g)    vyhotovenie výpisu z knihy manželstiev pre účely výmeny matrík s cudzinou
h)    plnenie oznamovacej činnosti o uzavretí manželstva a zmenách v knihe manželstiev príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
i)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Obvodného úradu v Komárne za predošlý rok
j)    vykonávanie obnovy knihy manželstiev v prípade straty alebo zničenia
k)    vykonávať záznamy a zmeny v knihe manželstiev
l)    vyhotovenie zápisnice o uzavretí manželstva v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR v Bratislave
m)    vydanie zmocnenia  k uzavretiu manželstva pred iným matričným úradom

3. Vedenie knihy úmrtí

a)    Vedenie knihy a indexu knihy úmrtí
b)    vydávanie výpisu z knihy úmrtí na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    vyhotovenie výpisu z knihy úmrtí pre účely výmeny matrík s cudzinou
d)    plnenie oznamovacej povinnosti o úmrtí občana a zmenách v knihe úmrtí príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
e)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Obvodnému úradu Komárno za predošlý rok
f)    vykonávanie obnovy knihy úmrtí v prípade straty alebo zničenia
g)    vykonávať záznamy a zmeny v knihe úmrtí
h)    vyhotovenie zápisnice o úmrtí občana v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR v Bratislave
i)    zápis vyhlásenia občana za mŕtveho príslušným Okresným súdom do knihy úmrtí

 

Náplň práce oddelenia správy a údržby bytov 
 
I. Základné okruhy činností
1. Stanovenie predpisov nájomného a služieb spojených s bývaním, vyrubenie platby a vymáhanie nedoplatkov, Spolupráca so správcom nájomných bytov, odvod príspevku do fondu opráv
2. Rozvoj bývania 
3. Predaj bytov
4. Správa bytov
5. Štandardná a rutinná údržba bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
 
II. ROZPIS ÚLOH:
1. Stanovenie predpisov nájomného a služieb spojených s bývaním, vyrubenie platby a vymáhanie nedoplatkov. Spolupráca so správcom nájomných bytov, odvod príspevku do fondu opráv  
a) Stanovenie predpisov v spolupráci so správcom nájomných bytov
b) Zabezpečenie odvodu príspevkov do fondu opráv, v spolupráci s ekonomickým odborom 
c) Vypracovanie výziev na uhradenie nedoplatkov
d) Vypracovanie výpovedí nájmu bytu
e) Vypracovanie výziev na vypratanie bytu, 
f)    zabezpečenie podkladov k vypracovaniu žalôb o vypratanie bytu a platobného rozkazu
g)  zabezpečenie podkladov k vypracovaniu návrhov na exekúcií 
h)  predkladanie návrhu na správu bytového fondu mesta Komárno 
 
2. Rozvoj bývania 
a) Evidovanie žiadostí o prenájom mestských bytov
b) Zostavenie poradovníka
c) Evidovanie žiadostí v domoch s bytmi osobitného určenia (DOU)
d) Vypracovanie materiálov na zasadnutia komisií, mestskej rady a MZ týkajúce sa pridelenia bytov pre žiadateľov zo zoznamu žiadateľov o prenájom bytu, pridelenia bytov pre žiadateľov mimo zoznam žiadateľov o prenájom bytu, na pridelenia bytov hodného osobitného zreteľa
e) Spracovanie súhlasov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
f) Spracovanie zmlúv o nájme bytu
g) Vypracovanie návrhov VZN v oblasti prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta
h) Spolupráca pri tvorbe rozvojových a základných dokumentoch a smerníc mesta
j)    Vypracovanie návrhu na postupnú rekonštrukciu obytných domov vo vlastníctve mesta
 
3. Predaj bytov
a)  Vypracovanie cenových ponúk na prevod vlastníctva bytu podľa z. č.182/1993 Z.z.
b)  Vypracovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z., 
c)  Vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
d)  Vypracovanie žiadostí o výmaz záložného práva
e)  Zabezpečenie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty na odpredaj bytov a rodinných domov v majetku mesta podľa § 9 zákona 138/1991 o majetku obcí    a prevodom bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
f) Vypracovanie podkladov do MsZ na schválenie predaja nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou, priamym predajom a prevodom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
g) Vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností o prevode vlastníctva nehnuteľností 
 
4. Správa bytov
a) Zabezpečuje účtovné spravovanie mestských nájomných bytov
b) Vypracovanie a evidencia predpisov zálohových platieb za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu
c) Vypracovanie a evidencia predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu pre všetky v priebehu roka pridelené byty
d) Vypracovanie a evidencia predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu pre všetky vzájomné výmeny
e) Sledovanie a identifikácia mesačných platieb za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu každého nájomníka
f) Vypracovanie riadnych a opravných ročných vyúčtovaní za služby poskytované s užívaním bytu za predchádzajúci kalendárny rok
g)    Spolupráca s Obvodným úradom v Komárne pri potvrdzovaní platieb nájomného potrebného k poskytovaniu  príspevku na bývanie 
h)    Poskytovanie výšky mesačných záloh ekonomickému odboru
i)     Odsúhlasenie a usporiadanie ročných vyúčtovaní nákladov za služby poskytované      s užívaním bytu so správcami mestských bytov
j)     Príprava podkladov pre MsZ (výpočet základného nájomného v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácie na obstarávanie bytov) pri stanovení a odsúhlasovaní základného nájomného v bytoch vo vlastníctve mesta Komárno.
 
5 . Štandardná a rutinná údržba bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
a) Základné elektromontážne práce, nastavenie elektrotechnických systémov
b) Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel
c) Bytová elektroinštalácia   
d) Zabezpečenie prevádzky kotolní, odstránenie drobných porúch
e) Jednoduché zámočnícke práce
f) Pomocné práce v autodielni
g) Pomocné práce pri obsluhe a údržbe energetických a vodohospodárskych zariadení
h) Dezinfekčný náter stien
i) Oprava a maľba stien
j) Jednoduché murárske práce
 
 
Náplň práce referátu sociálneho bývania

I. Základné okruhy činností:
1. Oblasť nájmu bytov
2. Rozvoj bývania
3. Správa bytov
II. Rozpis úloh :

1. Oblasť nájmu bytov
a) Stanovenie predpisov nájomného a služieb spojených s bývaním, vyrubenie platby a
vymáhanie nedoplatkov. Spolupráca so správcom nájomných bytov, odvod príspevku do
fondu opráv
b) Stanovenie predpisov za služby poskytované s užívaním bytov v spolupráci so správcom
nájomných bytov
c) Zabezpečenie uhradenia preddavkov do fondu opráv, v spolupráci s ekonomickým
odborom
d) Vypracovanie výziev na uhradenie nedoplatkov
e) Vypracovanie výpovedí nájmu bytu
f) Vypracovanie výziev na vypratanie bytu,
g) Zabezpečenie podkladov k vypracovaniu žalôb o vypratanie bytu a platobného rozkazu
h) Zabezpečenie podkladov k vypracovaniu návrhov na exekúcií

2. Rozvoj bývania
a) Evidovanie žiadostí o prenájom mestských bytov
b) Zostavenie poradovníka
c) Evidovanie žiadostí v domoch s bytmi osobitného určenia (DOU)
d) Vypracovanie materiálov na zasadnutia komisií, mestskej rady a MZ týkajúce sa
pridelenia bytov pre žiadateľov zo zoznamu žiadateľov o prenájom bytu, pridelenia bytov pre
žiadateľov mimo zoznam žiadateľov o prenájom bytu, na pridelenia bytov hodného
osobitného zreteľa
e) Spracovanie súhlasov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
f) Spracovanie zmlúv o nájme bytu
g) Vypracovanie návrhov VZN v oblasti prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta
h) Spolupráca pri tvorbe rozvojových a základných dokumentoch a smerníc mesta
j) Vypracovanie návrhu na postupnú rekonštrukciu obytných domov vo vlastníctve mesta
k) Príprava odborných podkladov k žiadosti na poskytnutie dotácie z ŠFRB pri:
- obnove bytových domov vo vlastníctve mesta Komárno
- výstavbe nájomných bytov v bytovom dome, resp. polyfunkčnom dome

3. Správa bytov
a) Zabezpečuje účtovné spravovanie mestských nájomných bytov
b) Vypracovanie a evidencia predpisov zálohových platieb za nájom a za služby
poskytované s užívaním bytu pre všetky byty vo vlastníctve Mesta Komárno
c) Vypracovanie a evidencia predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním
bytu pre všetky v priebehu roka pridelené byty
d) Vypracovanie a evidencia predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním
bytu pre všetky vzájomné výmeny
e) Sledovanie a identifikácia mesačných platieb za nájom a za služby poskytované s
užívaním bytu každého nájomníka
f) Vypracovanie riadnych a opravných ročných vyúčtovaní za služby poskytované s
užívaním bytu za predchádzajúci kalendárny rok
g) Spolupráca s UPSVaR v Komárne pri potvrdzovaní platieb nájomného potrebného k
poskytovaniu príspevku na bývanie
h) Vypracovanie platobných poukazov na prevod mesačných preddavkov za služby
poskytované s užívaním bytu a mesačného preddavku do FPÚaO za všetky byty vo
vlastníctve Mesta Komárno.
i) Odsúhlasenie a usporiadanie ročných vyúčtovaní nákladov za služby poskytované s
užívaním bytu so správcami mestských bytov
j) Príprava podkladov pre MsZ (výpočet základného nájomného v súlade s platnými
právnymi predpismi a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácie na obstarávanie bytov) pri
stanovení a odsúhlasovaní základného nájomného v bytoch vo vlastníctve mesta Komárno.
 

Aktualizované apríl 2018