MESTO

TURIZMUS


Činnosť

ODBOR ROZVOJA

Náplň práce oddelenia výstavby, územného plánu a investícií

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:
1.    Územné plánovanie
2.    Koncepcia rozvoja mesta a architektúra
3.    Príprava materiálov do MZ
4.    Plánovanie investičného rozvoja mesta
5.    Príprava a realizácia investičných akcií mesta
6.    Starostlivosť o drobnú architektúru
 

II. ROZPIS ÚLOH:
1. Územné plánovanie
a) Obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie mesta a zón:
-   prípravné práce obstarávateľa,
-   zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,
-   zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovania,
-   zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie, dohľadu nad jeho spracovaním  a jeho prerokovania,
-   zabezpečenie spracovania návrhu  územnoplánovacej dokumentácie, dohľadu nad jeho spracovaním  a jeho prerokovania,
-   príprava podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
-   zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu
b) Zabezpečenie sústavnej aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie, obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu v súlade so stavebným zákonom a uznesením MZ.
c) Vedenie samostatnej odbornej agendy  v  oblasti územného plánu mesta:
-   vydávanie stanovísk k investičnej činnosti v obci,
-   vydávanie územnoplánovacích informácií,
-   vydávanie stanovísk k funkčnému využitiu pozemkov /podkladu k žiadosti o vydanie súhlasu záberu z PPF.
d) sledovanie a účasť v procesoch realizácie projektov na pridelenie financií z prostriedkov štátneho rozpočtu a programov EÚ v oblasti rozvoja mesta.

2. Koncepcia rozvoja mesta a architektúra
Príprava koncepčných prác v otázkach architektúry, urbanizmu, stavebníctva, tvorby životného prostredia, ochrany pamiatok a pamiatkovej zóny mesta.

3. Príprava materiálov do MZ
a) Príprava  koncepčných materiálov na prerokovanie do komisie rozvoja mesta a komisie cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu.
b) Príprava koncepčných materiálov na prerokovanie do Rady a MZ.
c) Príprava všeobecne záväzných nariadení.

4. Plánovanie investičného rozvoja mesta
a) Plánovanie investícií potrebné pre rozvoj a zachovanie vhodného technického stavu 
     nehnuteľného majetku mesta.
b) Vypracovanie návrhu rozpočtu mesta pre investičné akcie
c) Vypracovanie žiadostí na pridelenie financií z prostriedkov štátneho rozpočtu a programov  
     EÚ a účasť na realizáciách projektov

5. Príprava a realizácia investičných akcií mesta
a) Príprava a realizácia verejného obstarávania na základe uznesení MZ.
b) Organizácia a uskutočnenie súťaží  na projektanta a dodávateľa stavby.
c) Príprava zmlúv o dielo, resp. o združení prostriedkov.
d) Objednávanie projektových  a stavebných prác, kontrola návrhov zmlúv.
e) Vykonávanie inžinierskej činnosti, zabezpečenie realizovaných stavieb a vykonávanie
    stavebného dozoru investora t.j. mesta.
f) Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k projektom od účastníkov a dotknutých orgánov,  
    vybavenie územných rozhodnutí, stavebných povolení.
g)  Zabezpečenie zamerania po realizácii a vybavenie kolaudácie stavieb.
h) Evidencia faktúr na projektové a stavebné práce, kontrola faktúr k preplateniu.
i)  Prijímanie  žiadosti a reklamácie od obyvateľov a užívateľov objektov a priestorov 
    v majetku mesta,  týkajúcich sa závad resp. havárií stavebných častí.
j) Výkon miestnych zisťovaní a zabezpečovanie odstránenia závad.

6. Drobná architektúra
Komplexné zabezpečenie detských a viacúčelových ihrísk na území mesta a prvkov drobnej architektúry na území mesta: projektová príprava, povoľovanie, zmluvné zabezpečenie, realizácia, fakturácia, reklamácie a údržba.

Náplň práce referátu životného prostredia, projektového manažmentu a verejného obstarávania


I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:
1. Spracovávanie projektov Európskej únie
2. Koordinácia projektov financovaných z externých finančných zdrojov
3. Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia
4. Vydávanie rozhodnutí  a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody   alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce
5. Príprava materiálov do MZ

II. ROZPIS ÚLOH:
a)    vypracovanie projektových dokumentácií
b)    príprava žiadostí o dotáciu a ich príloh, zber podkladových materiálov, 
c)    administratívne práce súvisiace s projektovým manažmentom
d)    riešenie  priestupkových konaní na všetkých úsekoch životného prostredia  (úsek ochrany ovzdušia, odpadov, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
e)    vydávanie súhlasov na výrub drevín
f)    vydávanie povolení na stavby malých zdrojov  znečisťovania ovzdušia a ukladanie opatrení na nápravu
g)    určovanie podmienok pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (zasielanie výziev na oznámenie údajov, určenie výšky poplatku)
h)    povoľovanie, upravovanie, obmedzovanie, príp. zakazovanie používania povrchových a podzemných vôd,  rozhodovanie o používaní pitnej vody pri jej nedostatku
i)    vyjadrovanie sa podľa vodného zákona v prípadoch, v ktorých je obec príslušná vydávať povolenie alebo súhlas
j)     Organizovanie a zabezpečovanie vybavenia žiadostí občanov o dotáciách mesta na účely ochrany životného prostredia a zdravia, príprava materiálov do MZ

 
Náplň práce referátu ŠFRB


I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.   Koordinačná činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátneho fondu
2.  Uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci  a pohľadávky
     daňových subjektov
3.  Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni    obce                                     
4.   Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti samosprávy -     v  oblasti
      bývania
5. Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík

II. ROZPIS ÚLOH:
a) Príprava podkladov pre kompletizáciu žiadostí na podporu zo štátneho fondu
    - posudzovanie predložených podkladov od subjektov právnických aj fyzických     
      osôb, analýza zámerov žiadateľov pri zaraďovaní do programov fondu     
      s celookresnou pôsobnosťou  
b) Uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci    a pohľadávky
    daňových subjektov
c)  Príprava  koncepčných prác v otázkach bytovej politiky a bývania ,zámerov rozvoja
     bytovej politiky pre rozhodovanie  schvaľovacieho orgánu
d)  Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti samosprávy -                        
      v  oblasti bývania:   sledovanie a koordinácia využitia finančných fondov EÚ  a štátu pre 
     oblasť  bývania s okresnou pôsobnosťou, - zabezpečenie prípravy na pridelenie financií z
     prostriedkov štátneho fondu a programov EÚ, účasť    v procesoch realizácie projektov zo
      štátnych dotácií ,  finančná kontrola čerpania pridelených finančných prostriedkov,
       monitorovacích správ,  finančných analýz a všetkých korešpondencií,  vykonávanie
      kontroly dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti Zmluvy , vykonávanie
      kontroly čerpania finančných prostriedkov, ktorá sa realizuje na daňových dokladov –
      faktúr pred ich preplatením do banky.
e)  Spracúvanie  mesačných, štvrťročných, ročných prehľadov o čerpaní prostriedkov fondu  na   jednotlivé účely, zoznamy žiadateľov, prehľady faktúr a vykonaných kontrol