MESTO

TURIZMUS


Komvak, Comorra servis - tlačovka

Primátor mesta László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a riaditeľ spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman, informovali verejnosť na tlačovej besede dňa 18. júla o výsledkoch správ Due Dilligence – hĺbková kontrola firmy.
Na stretnutí boli poskytnuté informácie k činnosti firmy za predošlých jeden a pol roka. Riaditeľ spoločnosti prezentoval, že správa o hĺkovej kontrole bola zverejnená pre širokú verejnosť. Anonymizované boli len tie časti správy, ktoré pojenávajú o obchodnom tajomstve.
Hlavné zmeny uskutočnené za uplynulé obdobie:

Personálne otázky

Personálne zmeny na čele spoločnosti a dozornej rade spoločnosti
Zlúčenie funkcie riaditeľa spoločnosti a predsedu predstavenstva – presné stanovenie zodpovednosti
Personálna zmena na poste hospodárskeho riaditeľa spoločnosti
Racionalizácia pracovnej sily

Zmena pohľadu na riadenie spoločnosti

Transparentné a korektné financovanie vedenia spoločnosti
Sprehľadnenie hospodárenia spoločnosti – prezentácia reality
Racionalizácia nákladov
Vypovedanie nevýhodných zmlúv a vysúťaženie nových služieb
Hĺbková kontrola – Due Dilligence
Podanie trestných oznámení na polícii
Etický kódex

Postavenie nových základov hospodárenia spoločnosti

Funkčné cash-flow, včasné splácanie dlžôb
Odstránenie nebezpečenstva hroziaceho na stratu majetku spoločnosti – vysporiadanie hypotéky
Zmena pôvodnej pôžičky na výhodnú bankovú pôžičku, zníženie 3,5% úroku na 0,68%-ný, čo znamená ušetrenie 775 197 EUR.

Zmeny v partnerských vzťahoch

Zmeny v spolupráci s okolitými obcami – nevýhodné nájomné a prevádzkové zmluvy
Nové účinné spojenie s vedením mesta, vyhotovenie prevádzkovej zmluvy
Aktívna spolupráca s predstaviteľmi samosprávy a mestského úradu

Uprednostnenie obyvateľov mesta Komárno

Značné investície do majetku vodného hospodárstva – miesto nájomného investície vo výške 485 000 EUR do rozvoja
Zlepšenie služieb týkajúcich sa obyvateľov, aktívna komunikácia
Sociálna angažovanosť – podpora súťaží v školách, ochladzovacie brány v centre, dávkovače vody
Čistenie vpustí dažďovej vody, aktívna spoluúčasť pri opravách v školských zariadeniach
Nová webová stránka spoločnosti www.komvak.sk

Dokument Správa o faktických zisteniach "Due dilligence" je zverejnená TU.

Primátor tiež informoval prítomných o tom, že požiadal riaditeľa spoločnosti Comorra Servis o poskytnutie informácií ohľadom vybudovania odplynovacieho zariadenia na území termálneho kúpaliska. Na základe oznámenia riaditeľa organizácie odplynovanie termálnej vody na kúpalisku prebieha plynule, preto pre kúpalisko ani návštevníkov neznamená žiadnu hrozbu. V spojitosti s využitím plynu sa hľadá ešte výhodné riešenie. Zhotoviteľ firma Riama First Kft. ešte dielo neodovzdala, nakoľko sa rieši a skúša kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie. Pri odovzdávke bude spôsobilosť a funkčnosť celej jednotky preskúmaná znalcom v danej problematike. Podľa vyjadrení zhotoviteľa, tento čaká na príslušné úradné povolenia zo strany tunajších inštitúcií.
Všetky informácie v tejto súvislosti poskytol primátor mesta aj poslancom mestského zastupiteľstva.