MESTO

TURIZMUS


Kultúra

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2020

z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

zverejnená v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012; resp. v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 13/2012

1. O finančnú dotáciu v oblasti športu pre celoročné aktivity môže žiadať športový klub (združenie) zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý má sídlo na území mesta, prostredníctvom žiadosti.
 

2. O finančnú dotáciu v oblasti kultúry a pre jednorazové podujatia v oblasti športu môže žiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b) iná právnická osoba, fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt, alebo pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
 

3. Žiadateľ podávajúci žiadosť o dotáciu pre celoročné aktivity v oblasti športu musí do svojej žiadosti zahrnúť všetky plánované aktivity počas kalendárneho roka, na ktoré potrebuje finančnú dotáciu od Mesta Komárno, t. j. tento žiadateľ už žiadosti o dotáciu na jednorazové aktivity nepodáva.
 

4. Finančnú dotáciu v oblasti športu je možné použiť:
a) na prípravu komárňanských športovcov na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na uvedených súťažiach,
c) na organizáciu športových podujatí na území mesta,
d) na podporu organizovania skupinovej alebo individuálnej športovej výchovy mládeže
(obyvateľov) mesta a na zabezpečenie súvisiaceho materiálno-technického zázemia.
Finančnú dotáciu v oblasti kultúry je možné použiť na vykonávanie kultúrno-výchovných
a záujmových umeleckých aktivít.
 

5. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslania elektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.
 

6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva a kultúry – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport“ / „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti E-formuláre).
 

7. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2019, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 16. decembra 2019,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2019, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 2. januára 2020,
(podateľňa: Námestie gen. Klapku1, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva a kultúry, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). Žiadatelia, ktorí nie sú evidovaní v „Registri partnerov v oblasti športu / kultúry“ odovzdajú písomnú verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“.
 

8. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti športu:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia), alebo
Fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu.
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.
Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti kultúry:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia), alebo
Fyzická osoba: výpis údajov  z občianskeho preukazu , potvrdené vlastnoručným podpisom .
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
 

9. Partneri evidovaní v Registri partnerov v oblasti športu / kultúry podávajú písomnú verziu žiadosti bez príloh./
 

10. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2019.
 

11. Žiadosti o finančnú dotáciu z fondu primátora podávajú žiadatelia písomne na sekretariát primátora priebežne v kalendárnom roku.
 

12. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2020V Komárne, 3.10.2019
Odbor školstva, kultúry a športu
MsÚ Komárno
 

 

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

 

 

rok dotácia
2020 Uznesenie 625/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2019 Podpora kultúry z fondu primátora 2019
2019 Uznesenie 59/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2018 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 11/2015 na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
2018 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 12/2016 na účely ochrany, a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno
2018 Uznesenie 1704/2018 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2018 Podpora kultúry z fondu primátora 2018
2017 Uznesenie 1143/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2017 Podpora kultúry z fondu primátora 2017
2017 Uznesenie 1144/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválené dotácie
2016 Uznesenie 564/2016 k doplňujúcemu návrhu MsÚ na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016 Uznesenie 565/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016 Podpora kultúry z fondu primátora 2016
2016 Uznesenie 566/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválené dotácie
2015

Podpora kultúry z fondu primátora 2015

 

VZN týkajúce sa dotácií v oblasti kultúry: 7/2016

Register kultúry 2015