MESTO

TURIZMUS


Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno

Oznámenie: Mesto Komárno ako obstarávateľ “Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 7/2011“ oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám v zmysle ods.1 § 22 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že verejné prerokovanie
 
Návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.7/2011
 
sa uskutoční v dňoch od
24. mája 2011 do 24. júna 2011.
 
Kompletný materiál návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 7/2011 sa nachádza k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Komárne, odbore územného rozvoja, výstavby a správy majetku, oddelení územného plánu a architektúry, Pevnostný rad 3, v kancelárii č. 12 na 1. poschodí a na internetovej stránke Mesta Komárno www.komarno.sk. Podkladom pre spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 7/2011 bola Urbanistická štúdia Malá Iža Dlhé, ktorá tvorí prílohu prerokovávaných zmien a doplnkov a je k nahliadnutiu na vyššie uvedených adresách.
 
Verejnosť je oprávnená sa vyjadriť a zaslať svoje pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna č. 7/2011 do 24. júna 2011 na Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.
                                                                                                                           MUDr. Anton Marek
                                                                                                                               primátor mesta
 
Vyvesené dňa: 24. mája 2011
Zvesené dňa:  

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Komárna č. 7/2011:

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 7/2011 - textová časť

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 7/2011 - záväzná časť

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 7/2011 - tabuľková časť

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 7/2011 - grafická časť

Širšie vzťahy

Limity a problémy území

Komplexný urbanistický návrh

Návrh verejného dopravného vybavenia

Návrh zelene a ochrany prírody

Návrh TI - Vodné hospodárstvo

Návrh TI - Energetika a telekomunikácie

Návrh finkčnej a priestorovej regulácie

Vyhodnotenie dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja

 

Urbanistická štúdia - Malá Iža Dlhé:

Textová časť:

Urbanistická štúdia - Malá Iža Dlhé

 

Grafická časť:

Širšie vzťahy

Komplexný návrh

Verejné dopravné vybavenie

Zásobenie vodou

Odkanalizovanie

Zásobovanie plynom a teplofikácia

Zásobovanie elektrickou energiou

Elektronická komunikačná sieť

Ochrana prírody a krajiny

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov