MESTO

TURIZMUS


Ocenenie najlepších pedagógov roka 2017

Mgr. Katarína Vrečič -  ZS Eötvösova
Pravidelne pripravuje talentovaných  žiakov, s ktorými dosahuje vynikajúce výsledky vo viacerých predmetových súťažiach:
Tompa Mihály - celoslovenská súťaž v prózy   a poézie      zlaté  pásmo
Bendegúz – jazyková súťaž  1.a 3. miesto v krajskej súťaži
Szép Magyar beszéd - celoslovenské kolo – 6.miesto
Tompa Mihály - celoslovenská súťaž v prózy a poézie   - strieborné pásmo
Bendegúz – jazyková súťaž - 1., 6. a 7. miesto v krajskej súťaži 
Poznaj slovenskú reč 4. miesto - krajské kolo
Je spoluautorkou pracovného zošita pre slovenský jazyk „Píš správne!“ a dlhoročne odovzdáva skúsenosti   študentom  Univerzity H. Selyeho v Komárne. 
Mgr. Tibor Tóth  - ZS Eötvösova
Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá a kreatívna. Vedie bábkarský krúžok s názvom „Tekergők“, pripravuje žiakov na rôzne súťaže a olympiády. Dôkazom toho sú nasledovné ocenenia, dosiahnuté v posledných štyroch rokoch:
Katedra Vámbéry Ármin - geografická súťaž celoslovenské kolo – 3. miesto
XXXVIII ročník Duna Menti Tavasz – zlaté pásmo
XXXIX Duna Menti Tavasz –  diamantové pásmo
Katedra Vámbéry Ármin geografická súťaž celoslovenské kolo – 2. miesto
XL ročník  Duna Menti Tavasz – cena poroty
2015/2016 Katedra Vámbéry Ármin geografická súťaž  celoslovenské kolo – 3. miesto
XLII Duna Menti Tavasz – zlaté pásmo
Od roku 2014 je členom organizačnej rady geografickej súťaže s názvom Vámbéry Ármin. členom organizácie Korava civil, každoročne organizuje amatérske umelecké mládežnícke tábory. Mgr. Katarína Vargová  - ZŠ Komenského
Jej prínos pre školu je nesporný, činnosť bohatá. Pripravuje žiakov na recitačné a biologické súťaže na okresnej úrovni ....Zapája sa do celoslovenského projektu Hovorme o jedle, do organizácie: Dňa  Zeme, Dňa zvierat, do projektov školy: Hráme sa na školu – spolupráca s MŠ. Aktívne spolupracuje na Trojstretnutí – medzinárodnom družobnom stretnutí žiakov  z Českej, Slovenskej a Maďarskej republiky a mnohých ďalších akcií, v ktorých je mimoriadne agilná.Ing. František Sudora - ZŠ Komenského
Je nesmierne obľúbený učiteľ ZŠ Komenského, na ktorej pôsobí už 35 rokov.  Každoročne reprezentuje našu školu na environmentálnej akcii Čisté hory – čistenie Tatier. Dievčenský volejbalový tím pod jeho vedením patrí medzi náročných súperov okresného a krajského meradla. A vlani získali  3. miesto na kraji. Neustále hľadá nové cesty a spôsoby vo svojej práci,  každoročne sa zúčastňuje športových súťaží v rámci partnerstva so školami z Maďarska a Česka.  Poznajú ho aj vďaka športovým súťažiam organizovaným v rámci regionálnych súťaží. 
 


PaedDr. Skuta Silvia - ZŠ Móra Jókaiho
V učení využíva inovatívne spôsoby výučby a  svoju vzdelávaciu prácu rozvíja dramatickými pedagogickými prvkami. Vynikajúce výsledky dosahuje s talentovanými žiakmi v matematike, materinskom jazyku, ako aj v slovenskom jazyku. Sú pravidelnými účastníkmi a úspešnými riešiteľmi týchto súťaží na okresných a krajských kolách. Na svojich zverencov sa vždy obráti s veľkou láskou.  Svojou úprimnosťou a nadšením so  svojimi malými žiakmi zamiluje školu a učenie sa. Je aktívnou účastníčkou a realizátorkou mnohých školských programov, ako aj aktívnym pedagógom celodenného výchovno-vzdelávacieho programu. Je predsedkyňou školského združenia  Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a pravidelne sa zapája do programov a ďalšieho vzdelávania tejto organizácie.PaedDr. Tamás Jóba – ZŠ Móra Jókaiho
Jeho žiaci milujú históriu, sú pravidelnými účastníkmi súťaže Nec arte nec marte v Komárne. Vedie záujmový krúžok angličtiny, jeho žiaci sú každoročne úspešnými účastníkmi na Olympiáde v anglickom jazyku. Vo svojich profesionálnych a voľnočasových aktivitách sa rád zaoberá s mladými šachistami, kde jeho súťažiaci sú úspešnými účastníkmi domácich aj medzinárodných súťaží. Je zakladateľom žiackeho parlamentu školy a aktívnym organizátorom i účastníkom každej udalosti.Mgr. Alžbeta Kolláriková  - ZŠ Ul. pohraničná
Vo svojej pedagogickej práci vyniká vysokou mierou kreativity,  využíva pozitívnu motiváciu a prvky originality, množstvo inovatívnych  metód, prácu s IKT technológiou, tabletmi, interaktívnou tabuľou,  pri ktorých rozvíja zručnosti, vedomosti a schopnosti žiakov. Zapája sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov ako je Škola podporujúca zdravie, Zdravý predškolák. Od roku 2013 aktívne a veľmi úspešne vedie spevácky krúžok a je vedúcou školského spevokolu Škovránok. Pod jej vedením žiaci získali množstvo ocenení v speváckych súťažiach v rámci kraja i okresu, reprezentujú školu i mesto na mnohých školských, mestských, okresných i krajských súťažiach i prehliadkach.Ing. Mgr. Júlia Bundová - ZŠ Ul. pohraničná
Na škole pracuje ako koordinátorka informatiky a výpočtovej techniky, pripravuje žiakov na technickú olympiádu a olympiádu z fyziky. Žiaci sa pod jej vedením stali úspešnými v okresných kolách týchto súťaží. Pracuje aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so žiakmi s individuálnymi vzdelávacími potrebami ako aj s nadanými žiakmi. Organizuje exkurzie, školské výlety, zamerané na zážitkové odborné vyučovanie, na spoznávanie zákutí, krás a pamätihodností Slovenska. Na vyučovacích hodinách aktívne využíva rôzne inovatívne metódy a projektové  vyučovanie. Žiakov úspešne pripravuje v rámci krúžku Robolab na súťaž v programovaní robotických lego stavebníc FLL /First Lego League/.Mgr. Zsuzsanna Madarász  - ZŠ s VJM Ulica práce
Zsuzsanna Madarász je pedagógom prvého stupňa na ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne. Jej žiaci sú úspešní na rôznych súťažiach organizovaných pre I. stupeň ZŠ s nasledovnými výsledkami: 
Minulý školský rok:
Bendegúz – účasť štyroch žiakov v regionálnom kole
Pitagoriász matematická súťaž – postup jedného žiaka zo školského kola
Hol volt, hol nem volt…. súťaž v prednese rozprávok, okresné kolo 1. miesto
V tomto šk. roku:
Szép Magyar Beszéd – okresné kolo 4.miesto
Zrínyi Ilona matematická súťaž – úspešný riešiteľ
Je organizátorkou mnohých školských kultúrnych podujatí, vystúpení žiakov.Mgr. Zsuzsanna Búzás  - ZŠ s VJM Ulica práce
Mimo vyučovania rozvíja talent žiakov, pripravuje ich na vedomostné a umelecké súťaže zo slovenského aj maďarského jazyka. V minulom školskom roku jej žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 9. miesto krajského kola Poznaj slovenskú reč, 3. a 4. miesto okresného kola súťaže Dobré slovo, účasť žiakov na súťaži Rozprávkové vretienko. Dlhé roky je vedúcou predmetovej komisie slovenského jazyka a slovenskej literatúry,  iniciátorkou a organizátorkou jazykovej súťaže Jazyk a hra.PhDr. Lívia Markovicsová – ZS Rozmarínova
Je koordinátorkou Žiackeho parlamentu, vedie krúžky: My svetu, svet nám a Antisalámisti, organizuje pre žiakov Halloween diskotéku, Valentínsky úsmev. Je porotkyňou v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Poznaj slovenskú reč v školách s VJM., koordinátorka projektu Noc s Andersenom  a v súťaži Odysea mysle, sa so svojimi žiakmi vždy umiestnila na  1 mieste. Pravidelne prispieva do regionálnych médií, podieľa sa na organizácii letného tábora so zameraním na výučbu anglického jazyka pre žiakov 3. – 9. ročníka školy a má výrazné úspechy v projektoch eTwinning.Mgr. Marta Kecskésová – ZS Rozmarínová
U svojich žiakov cieľavedome rozvíja samostatnosť a kritické myslenie, vďaka čomu sú mimoriadne úspešní vo väčšine celoškolských aktivít a projektov. Venuje sa príprave žiakov na recitačné súťaže, v školskom roku 2015/2016 dosiahla jedna žiačka pod jej vedením 1. miesto v okresnom kole a jedna žiačka 3. miesto v okresnom kole, v školskom roku 2016/2017 dve žiačky 1.miesto v okresnom kole a čestné uznanie v krajskom kole a v aktuálnom školskom roku jedna žiačka 1. miesto v okresnom kole s postupom na kraj v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko. V posledných rokoch je iniciátorkou triedneho projektu Čítanie pre deti – rozprávky deťom čítajú staré mamy, v tomto školskom roku koordinuje celoškolský projekt na podporu čitateľskej gramotnosti Noc s Andersenom. Mgr. Petra Pavlovičová - ZUŠ
V ZUŠ pracuje 10 – ty rok a  Jej žiaci sa zúčastňujú školských, mestských, regionálnych  podujatí  a  okresných, celoslovenských a medzinárodných tanečných súťaží. Za uplynulé obdobie získala viaceré ocenenia:
okresná tanečná súťaž „Com-Dance“ Komárno: dve 1. miesta
Tanečná súťaž  „ Show Time Levice“- Majtrovstvá Slovenska : tri 2. miesta
krajská tanečná súťaž „Tanečný kolotoč“ v Nitre: jedno 2. a jedno 3. miesto
Finále majstrovstiev Európy v módnych a moderných tancoch - Budapešť: dve 2. miesta a jedno 3. miesto.Mgr. Sýkorová Eva, PhD. - ZUŠ
V ZUŠ pracuje od roku 1998, vyučuje  hru na zobcovej a priečnej flaute, a nižšie ročníky- hudobnú náuku. Jej žiaci účinkujú na  interných, verejných koncertoch ZUŠ Komárno , na výchovných koncertoch pre materské školy, na vernisážach výstav a pod. Neustále pripravuje svojich žiakov na celoslovenské i medzinárodné súťaže, kde získavajú  popredné ocenenia.
Ocenenia uplynulého obdobia:
Celoslovenská súťaž základných umeleckých škôl v rámci „Dní Miloša Ruppeldta“ Bratislava: jedno 2. miesto
Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty-Nové Zámky: jedno Zlaté pásmo a 2 a dve Strieborné pásma. Mgr. Katalin Trenčík – MS Eötvösova 48
za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ, ktorá pod jej vedením dosahujú kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľky veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia. MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. Beh pre budúcnosť, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, Komárňanské dni, Naše mesto...Katarína Tichá - MŠ Eötvösova 64
Pani učiteľka Katarína Tichá profesiu učiteľka materskej školy na Eötvösovej ulici 64 vykonáva nepretržite 39 rokov. Tohto roku  oslávi životné jubileum 60 rokov. Za toto obdobie svojim odborným prístupom a kvalitnou pedagogickou prácou pripravila mnoho detí na úspešný vstup do základnej školy. K práci pristupovala vždy svedomito, zodpovedne a precízne. Jej kreativita sa odráža v mnohých ocenených výtvarných dielach detí predškolského veku. Za jej celoživotnú obetavú a tvorivú prácu patrí vďaka a ocenenie.Eva Urbanová - MŠ Eötvösova 64
Pani učiteľka Eva Urbanová dosiahla tohto roku životné jubileum 60 rokov, z toho 39 rokov nepretržite pracuje ako učiteľka v materskej škole. V kolektíve je pre svoju lojalitu, spoľahlivosť, zaviazanosť a kolegiálnosť uznávaná. Počas praxe sa zamerala na vytváranie estetického prostredia, rozvíjanie pohybových zručností a schopností detí. Dlhé roky sa venovala predplaveckej prípravy školopovinných. Za celoživotnú prácu v predprimárnom vzdelávaní, ktorú počas odpracovaných rokov odviedla jej patrí uznanie a poďakovanie. Zuzana Tóthová - MŠ K. Kacza 33
Zuzana Tóthová pracuje  ako učiteľka v MŠ  42. rok. Je kreatívna a aktívna pri zostavení programov, ktoré sa s deťmi prezentujú po pracovnom čase  pred  rodinami a priateľmi MŠ. Aktívne sa spolupodieľala na exkurziách: do Agostyán ekodediny, kde mali deti možnosť spoznať život ľudí spätý s prírodou, starostlivosť o domáce zvieratá, do prírodných rezervácií Čičov, Lél, farmy Magastelek ZOO- Győr,...a mnohých ďalších
Každoročne pripravuje deti na kultúrne akcie a zúčastňuje sa s nimi aj na športových podujatiach organizovaných mimo materskej školy. Je koordinátorkou projektu Zdravá škola pri MŠ  a 10. rok je vedúcou Metodického združenia.Zlatica Libaiová – MŠ Kapitánová
za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ na Kapitánovej ulici, ktorá pod jej vedením dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľka veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia. MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. Tanečný dom, Majáles škôlky, ť, výročné dni, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, Komárňanské dni, Naše mesto, Chceme dýchať čistý vzduch, Deň ľudovej rozprávky.Eva Mádelová - MŠ Kapitánová
Svoje pedagogické zručnosti aplikuje a na základe prioritných cieľov školy, nesúcich sa v duchu myšlienkach ekológie a životného prostredia prostredníctvom projektov. Dominantným je projekt Zdravej školy, Filia, Cinti v súčasnosti tiež koordinuje projekty Zdravé zúbky nebolia, Naučme deti piť čistú vodu, Dlane plné detí. Prínosom sú aj vysoko ocenené výtvarné súťaže v krajských kolách na tému Vesmír očami detí, Žitnoostrovské pastelky. V športovej oblasti prispieva k rozvoju netradičných pohybových zručností – akrobatické cvičenia, ľudové tance,  joga a relaxačné cvičenia. Ako spoluautorka pri tvorbe učebných pomôcok získala 2. miesto v celoštátnej súťaži Materskú školu pravidelne reprezentuje na kultúrnych, športových a výtvarných súťažiach ako program spevokolu Hviezdička – výročné schôdze a oslavy v Dome dôchodcov, Civilizačné choroby, Vianočné trhy, Deti-deťom, postupová olympiáda.Danka Záhumenská – MŠ Ul. mieru
za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ na Ulici mieru, ktorá pod jej vedením dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľka veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia. MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. výročné dni, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, Komárňanské dni, Naše mesto.Gabriela Chovančáková – MŠ Ul. mieru
39 rokov pracuje v MŠ na Ul.mieru, Už  jubilejných 25 rokov vedie v rámci MŠ krúžok výučby základov NJ 5-6 ročných detí pod názvom: „Malý nemčinárik“, rozvíja zručnosti, vedomosti a schopnosti jej zverených detí na vysokej odbornej úrovni. Dlhodobo a  pravidelne pracuje s výtvarne nadanými deťmi triedy a zasiela ich práce  na rôzne výtvarné súťaže, kde už získali nejedno ocenenie. Je vedúcou Metodického združenia pri MŠ. Svoju kreativitu využíva aj na tvorbu priaznivého imidžu materskej školy -  kultúrnymi vystúpeniami s deťmi na verejnosti, vlastnou literárnou tvorbou, organizovaním zábavných, hudobných, literárnych a športových podujatí pre škôlkarov a ich rodičov.Bc. Barta Ildikó – MŠ Františkánov
za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ na Frantiskánovej ulici, ktorá pod jej vedením dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľka veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia. MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. Tanečný dom, Majáles škôlky, Festivaly, výročné dni, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Komárňanské dni, Naše mesto,Vörös Bathó Éva - MŠ Vodná
Svoje odborné zručnosti a profesionalitu dokazuje jej vysoká úroveň tvorivosti a flexibility, ako aj to, že v roku 2017 viedla odbornú prípravu študentov na Selyeho univerzite v Komárme. V apríli 2017 sa aktívne zapojila s deťmi MŠ do akcie Kis emberek dalai, ktoré boli organizované v rámci Dňa rodiny, pripravila kultúrny program na nedávne akcie – k odhaleniu sochy Petőfiho a na akciu k slávnostnému odovzdaniu balíčkov pre deti, organizovaných Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku.