MESTO

TURIZMUS


odhalenie pamätnej tabule na námestí gen. Klapku