MESTO

TURIZMUS


Odhalia sochu sv. Štefana

(12. 8. 2009) 21. augusta odhalia sochu Svätého Štefana v Komárne – vyhlásil na tlačovej konferencii primátor mesta Tibor Bastrnák, predseda komisie na realizáciu sochy sv. Štefana. Média  s podrobnosťami odhalenia oboznámili ďaľší členovia komisie: Éva Hortai, viceprimátorka mesta Komárno, pán Imre Andruskó, predstaviteľ mestského zastupiteľstva v Komárne, pán Zoltán Szénássy, čestný predseda Jókaiho všeobecno-vzdelávacieho a múzejného spolku, pán Nándor Litomericzky, predseda občianskeho združenia Palatinus.

Program slávnostného odhalenia:
17.00 – Rocková opera Štefan král,
18.00 – Slávnostné príhovory, odhalenie sochy,
19.00 – Koncert hudobnej skupiny Ghymes.

Hosťom odhalenia bude a slávnostnú reč prednesie prezident Maďarskej republiky pán László Sólyom. S prednesom básne vystúpi Mátyás Dráfi, herec Jókaiho divadla. Moderátorom slávnostného aktu bude pán Tibor Tóth, riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne.
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne vyjadrilo jednohlasnú podporu podnetu Jókaiho všeobecno-vzdelávacieho a múzejného spolku na realizáciu sochy sv. Štefana kráľa na Sennom trhu. Za účelom prípravy a dozorovania realizácie diela vytvorilo mestské zastupiteľstvo v spolupráci s Jókaiho všeobecno-vzdelávacím a múzejným spolkom a občianskym združením Palatinus v roku 2008 Komisiu na realizáciu sochy sv. Štefana. Úlohy predsedu komisie sa zhostil pán  Tibor BASTRNÁK, primátor mesta Komárna, ďalšími členmi komisie boli: pani Éva HORTAI, viceprimátorka mesta Komárna, pán Imre ANDRUSKÓ, predstaviteľ mestského zastupiteľstva v Komárne, pán Zoltán SZÉNÁSSY, čestný predseda Jókaiho všeobecno-vzdelávacieho a múzejného spolku, pán Nándor LITOMERICZKY, predseda občianskeho združenia Palatinus. Odborný dohľad nad realizáciou diela zabezpečoval Maďarský kultúrny inštitút a Lektorát výtvarných umení v Budapešti v zložení: pán Gábor PROKAI, vedúci odboru, pani Eva DÉNESOVÁ, historik umenia, akad. soch. pán György BENEDEK, akad. soch. pán Gábor MIHÁLY. Autorom diela, ktorého slávnostné odhalenie sa uskutoční 21. augusta 2009 o 18.00 hod., je akadademický sochár pán Lajos GYŐRFI.

        Sochárske dielo stojace na Tržničnom námestí (budúcom Nám. sv. Štefana) v Komárne má podstavec tvaru hranola v čistých geometrických líniách, zo železobetónu obloženého kameňom, základy sú takisto zo železobetónu. Bronzová socha má hmotnosť cca 1 tonu, hmotnosť podstavca je cca 25 ton. Na čelnej strane podstavca sa nachádza kráľov charakteristický znakový  monogram. Bronzová socha zobrazuje kráľa na koni – predstavuje hrdého, silného panovníka - vojvodcu, pohyb je minimalizovaný, dôraz je kladený na prezentáciu vnútornej dynamiky foriem a síl. Aj jednotné smerovanie pohľadov jazdca i koňa prispieva k zámeru autora diela vymaniť ho spod toku pominuteľnosti. Jazdec a kôň vytvárajú harmonickú, nenarušenú jednotu. Odev figúry je dobový, na základe atribútov je možné jednoznačne určiť, že sa jedná o kráľa sv. Štefana. Panovník je odetý v kaftane siahajúcom po kolená, s drôteným pancierom, na pleciach má korunovačný plášť. Oduševnený výraz tváre a jej charakter vychádzajú z kráľovej busty z Kaloče (Kalocsa, MR), svätoštefanská koruna na hlave symbolizuje panovníka ako zakladateľa štátu. Meč, ktorého rukoväť a časť plochy čepele sú spod plášťa viditeľné na ľavej strane, ako aj kopija so zástavou, ktorú drží v pravici, symbolizujú silu a moc, trojvŕšie a dvojkríž na zástave sú symbolmi kresťanského kráľa. Dielo je dynamické, ale zároveň vyvážené a harmonické. Gestá postavy, jej postoj, zobrazené atribúty sú emblematické. Formovo-výrazové prostriedky sú budované na dôslednom dodržiavaní princípov výstavby formy. Sochárske výrazové riešenie je realistické, ale nie naturalistické. Celkový zjav figúry je plný viery, sprítomňuje človeka schopného veľkého oduševnenia i skutkov. Okolie sochárskeho diela bude v budúcnosti parkovo upravené a vydláždené, k úplnosti umeleckého diela bude prispievať dekoratívne večerné nasvetlenie.
Sv. Štefan kráľ sa narodil okolo r. 975 v ostrihomskom (Esztergom, MR) paláci. Dostal meno Vajk (turecky: hrdina, vodca), neskôr bol pokrstený podľa sv. Štefana ako prvého kresťanského mučeníka. Podľa zvyklostí sa už v detstve učil po latinsky, otec ho od začiatku dôkladne pripravoval na úlohu panovníka. Nestal sa ani pápežským, ani cisárskym vazalom. Svojich poddaných hovoriacich inými rečami považoval za rovnocenných s Maďarmi. Viedol úspešné boje proti vnútorným i vonkajším nepriateľom ohrozujúcim jeho krajinu. Mal uchvacujúce vodcovské schopnosti: nepoznáme žiadnu jeho prehratú bitku ani vojenské ťaženie. Od pápeža Silvestra II. si vyžiadal a získal kráľovskú korunu. Za kráľa bol korunovaný na Vianoce roku Pána 1000. Svätý Štefan ako budovateľ krajiny vytvoril župný systém kráľovstva, za sídlo jednej zo žúp ustanovil Komárňanský hrad. Umrel v roku 1038, pochovaný bol v bývalej katedrále v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár, MR). Jeho hrob i sarkofág sa zachovali dodnes a v tamojšom múzeu sú sprístupnené verejnosti.