MESTO

TURIZMUS


Odobrili rozpočet mesta na rok 2018

Bez pozmeňujúcich návrhov, s podporou väčšiny poslancov, bol schválený budúcoročný rozpočet Komárna. Zo sumy 22,8 miliónov eur dostanú na opravy nielen školy, ale aj športové ustanovizne a pokračuje aj oprava chodníkov.

Vo štvrtok 14. decembra poslanci rokovali o budúcoročnom rozpočte mesta. Hlasovaniu v zastupiteľstve predchádzali dve rokovania, kde sa okrem sformulovania názorov vytvoril  medzi poslancami široký konsenzus. Hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csintalan uviedol, že rozpočet je v súlade s predpismi, avšak podľa jeho názoru sú niektoré plánované výdavky poddimenzované, čo môže viesť na budúci rok k ďalším jeho úpravám. Mesto na budúci rok dostane podstatne vyššiu sumu vo forme podielových daní, avšak štát vyčlenil na mesto aj viacero doplnkových platieb. Značnú sumu predstavuje zabezpečenie rastu platov, keďže vyššia bude nielen minimálna mzda, ale aj viaceré z príplatkov. V pripomienkach poslanci spomenuli, že vo viacerých oblastiach by bolo potrebné opätovne prehodnotiť výdavky a príjmy, keďže mesto nevie všetko dlhodobo financovať.

Na žiadosť poslancov vznikla aj takzvaná rezerva vo výške takmer 100 tisíc eur. O jej rozdelení rozhodnú neskôr. O rozvojových položkách sa bude rozhodovať až na ďalšom zasadnutí, po predaji niektorých nehnuteľností by na tento účel mohlo pribudnúť viac ako 700 tisíc eur. Pokračuje aj program obnovy chodníkov za 150 tisíc eur.  

V porovnaní s rokom 2017 sa na obnovu školských zariadení podľa plánov minie o 100 tisíc eur viac. V roku 2018 na tento cieľ vyčlenili 300 tisíc eur. Okrem 260-tisícového balíčka na podporu športu, poslanci odsúhlasili ďalších 200 tisíc eur na šport, ktoré budú slúžiť na opravu a rekonštrukciu športovísk ( napr. telocvične). Poslanci zdôraznili, že ďalšie státisíce investuje mesto nepriamo do prevádzky prostredníctvom udržiavania športových ustanovizní, a tak je možné skonštatovať, že v Komárne má šport prioritnú podporu.  
 
Rozpočet mesta nájdete tu