MESTO

TURIZMUS


Predaj budovy Lehár s pozemkom

Mesto Komárno vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Predaj budovy Lehár s pozemkom"
s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (PDF)

Opis budovy (PDF)