MESTO

TURIZMUS


Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Mnohí z obyvateľov mesta, ktorí v roku 2017 nadobudli vlastníctvo alebo počas roka 2017 zmenili vlastníctvo k nehnuteľnosti (kúpili, zdedili, predali, darovali,..).

Je potrebné pripomenúť, že v zmysle zákona zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú títo obyvatelia povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje najneskôr do 31.1.2018.

Príslušné formuláre k dani z nehnuteľností, dani za psa a ďalších miestnych daní sú dostupné v Kancelárii prvého kontaktu, priamo v úradovni oddelenia daní a poplatkov v budove Dôstojníckeho pavilónu na prvom poschodí č. dverí 18. aj na webovej stránke mesta http://www.komarno.sk/sk/tlaciva_170.html.

Príslušné vyplnené a podpísané tlačivo spolu s priloženými prílohami možno doručiť priamo alebo prostredníctvom pošty na mestský úrad. Aj tento rok mestský úrad vychádza maximálne v ústrety občanom - tlačivá a základné informácie dostanú priamo v úradovni oddelenia daní a poplatkov v budove Dôstojníckeho pavilónu na prvom poschodí č. dverí 18. Zamestnankyne oddelenia daní a poplatkov tu okrem formulárov poskytnú aj základné usmernenie, ktoré tlačivo ako vypĺňať.

Oceňujú to najmä obyvatelia mesta, ktorí v roku 2017 mali zmeny v majetkových pomeroch a podobné daňové priznanie podávajú po prvýkrát.