MESTO

TURIZMUS


Problém podpory stravovania detí vyriešený

Keď sa mesto vo februári 2016 ocitlo na čiernej listine – na zozname  nelegálnych zamestnávateľov, začiatkom nasledujúceho roka sa vynorila otázka riešenia zabezpečenia stravy pre deti MŠ a ZŠ  v hmotnej núdzi. Táto bola do tej doby zabezpečovaná z fondov EU cez ÚPSVaR. Touto témou sa zaoberalo aj MZ, ktoré odsúhlasilo ako nutné opatrenie vykrytie nákladov pre deti ZŠ v mesiacoch január a február a pre deti MŠ na celý kalendárny rok z vlastných zdrojov mesta.
Pri riešení tejto situácie podal pomocnú ruku aj ÚPSVaR a na základe jeho odporúčania základné školy podali žiadosti o príspevok na stravu v hmotnej núdzi a ÚPSVaR ich žiadosti spracoval a podporil.
Pre deti z MŠ (tieto nemajú právnu subjektivitu) odporučil podanie individuálnych  žiadostí dotknutých rodičov o humanitárnu pomoc z rozpočtu MPSVR SR. Ministerstvo práce žiadosti vyhovelo  a na základe odporúčania odboru štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky poskytlo dotáciu  43 deťom. Dotácia bola poskytnutá na prvý polrok školského roka.