MESTO

TURIZMUS


Rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy

Samospráva mesta Komárom predložila na výzvu SKHU/1601/2.2 Programu medzinárodnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vyhlásenú v rámci Prioritnej osi Príroda a kultúra žiadosť o poskytnutie podpory projektu, ktorú riadiaci orgán posúdil ako projekt vhodný a súhlasil s jeho realizáciou.
Registračné číslo projektu: SKHU/1601/2.2.1/359 Názov projektu: Improvement of cross-border public transport services between Komárno (SK) and Komárom (HU) - Zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy medzi mestami Komárno (SK) a Komárom (HU)
Skrátený názov projektu: Kn-Kn Impro Trans
Celkový rozpočet projektu: 999.766,71 €
Intenzita podpory pre maďarské časti projektu: 85% tvorí príspevok z EFRR, 10% príspevok maďarského štátu a 5% tvoria vlastné zdroje.
Partnermi projektu sú: Samospráva mesta Komárom (vedúci partner projektu, Maďarsko) - celkový rozpočet: 294 675,00 € Közép-Nyugat-Magyarország Közlekedési Központ Zrt. (Dopravný podnik Közép-Nyugat-Magyarország, a.s., Maďarsko) - celkový rozpočet: 490 536,00 € Comorra Servis (Slovensko) - celkový rozpočet 214 555,71 €
Cieľom spolupráce je zlepšiť a rozvíjať kvalitu a podmienky verejnej autobusovej dopravy medzi mestami Komárom (HU) a Komárno (SK). V rámci projektu bude zabezpečená pravidelná denná premávka elektrického autobusu medzi oboma mestami. V oboch mestách budú obnovené autobusové stanice a autobusové zastávky. Autobusové zastávky budú vybavené informatívnymi smart-panelmi, prostredníctvom ktorých získajú cestujúci aktuálne informácie o linkách. V rámci projektu bude pre obyvateľov vytvorená nielen webová stránka, ale aj ďalšie súvisiace mobilné aplikácie, ktoré uľahčia obyvateľom získavanie užitočných informácií (informácie nielen o plánovanom ale aj o aktuálnom príchode autobusu, o jeho aktuálnej premávke a mnohé ďalšie užitočné informácie).
Cieľ projektu: - vývoj a implementácia cezhraničných inteligentných dopravných systémov (ITS), informačných systémov pre cestujúcich, on-line cestovných poriadkov, elektronických cestovných lístkov, mobilných aplikácií a vytvorenie jednotných podmienok spoplatnenia verejnej dopravy; - rozvoj cezhraničných služieb verejnej dopravy, - investície do infraštruktúry (autobusové zastávky, stanice, autobusy), - investície na vylepšenie využívania funkcií mesta.
Projekt trvá 24 mesiacov od septembra 2018 (t.j. 01.09.2018 – 31.08.2020)
Viac informácií nájdete na stránke www.skhu.eu.