MESTO

TURIZMUS


Sieť pre úspešnosť sociálnych podnikov – medzinárod

Cieľom hlavného partnera projektu, mesta Gyula bolo upozorniť na význam, pôsobenie, možnosti sociálnych podnikov na európskej úrovni. Je dôležité, aby sa zástupcovia existujúcich podnikov oboznámili so zahraničnými modelmi, skúsenosťami, aby mali možnosť vybudovať priame partnerské a obchodné vzťahy v rámci siete družobných miest. Zároveň je dôležité, aby  zástupcovia miestnej spoločnosti získali vedomosti o význame sociálnych podnikov a získané vedomosti zúžitkovali vo vlastnej komunite, vytvárajúc tak multiplikačný efekt.
Krátkodobým cieľom projektu bola motivácia dialógu medzi miestnymi sociálnymi podnikmi, mimovládnymi organizáciami a samosprávami v tematike sociálneho hospodárstva a prezentácia medzinárodných modelov. Vďaka projektu veríme, že miestny obyvatelia a podnikatelia spoznaním fungujúcich príkladov budú mať odvahu iniciovať nové projekty v rámci sociálneho hospodárstva.
Vďaka projektu sa nie v poslednom rade sa posilnili partnerské vzťahy družobných miest, vytvorila sa aktívna komunikácia medzi odlišnými kultúrami. Vďaka osobným stretnutiam sa posilnil vzťah mimovládnych organizácií s podnikateľskou sférou, rozšírili sa vedomosti zúčastnených ohľadom Európskej únie a veríme, že sa posilnila dôvera k európskej politike a znížil sa odpor voči iniciátorom európskych rozhodnutí.

Partneri projektu:
Budrio, (Taliansko), Covasna (Rumunsko), Arad (Rumunsko) a Komárno (Slovensko)
Účastníci záverečnej konferencie projektu: Všetky aktívne družobné a partnerské mestá mesta Gyula – Ditzingen (Nemecko), Wagrowiec (Poľsko), Zrenjanin (Sbrsko), Budrio (Taliansko), Arad, Covasna, Miercurea Ciuc (Rumunsko) a Komárno (Slovensko).
Miesto a dátum jednotlivých podujatí:
Podujatia boli zorganizované za prítomnosti verejnosti.
Budrio, 15–16–17. septembra 2017 - Téma kongresu: Význam sociálnych podnikov v rámci vytvorenia udržateľných komunít – „Udržateľné komunity“
Arad, 7–8. decembra 2017 - Téma kongresu: Miestne komunity v sociálnom hospodárstve – „Vzdelávanie a sociálne hospodárstvo“
Komárno, 2-3-4. marca 2018 - Téma kongresu: Lokálne a adaptačné sociálne podniky, miestne modely a príklady, udržateľnosť – „Ako funguje PR a marketing v sociálnom hospodárstve?”
Covasna, 13-15. apríla 2018 - Téma kongresu: sociálne hospodárstvo, regulácie zákona, možnosti a obmedzenia – „Právna úprava sociálneho hospodárstva, možnosti a obmedzenia”
Gyula, 11-13. mája 2018 - Záverečný kongres projektu

Úlohy v rámci projektu:
organizácia medzinárodných podujatí
zabezpečenie publicity, tlačových udalostí
Kampaň na Facebooku (Facebook.com/SEECNET)
Vytvorenie Youtube kanálu
smartfónová aplikácia (SEECNET)
Najvýznamnejšie údaje projektu:
Európa pre občanov – Sieť pre úspešnosť sociálnych podnikov
Číslo projektu: 582706-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-NT
Vyhlasovateľ: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
Forma podpory: nenávratný finančný príspevok
Dĺžka projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Príjemca príspevku (Hlavný projektový partner): Mesto Gyula
Výška nenávratného finančného príspevku: 132.500 EUR
Zúčastnené krajiny: Maďarsko, Rumunsko, Nemecko, Slovensko, Taliansko a Poľsko