MESTO

TURIZMUS


Školy dostanú viac prostriedkov

Ukončil sa zápis do prvých ročníkov základných škôl. Spomedzi škôl s vyučovacím jazykom slovenským najviac budúcich prváčikov rodičia zapísali už tradične do najväčšej slovenskej školy v meste, do ZŠ Komenského, tentoraz v počte 64 detí. Medzi maďarskými školami bolo najviac detí - až 88 - zapísaných do ZŠ na Ulici práce. Počty zapísaných detí do ostatných škôl Komárna nájdete ak kliknete na obrázok (tabuľku).

Pre vzdelávacie inštitúcie je dobrou správou, že v zmysle návrhu mestského úradu sa pre komárňanské školstvo ujde z rozpočtu mesta v tomto roku o 1,21 % viac prostriedkov, čo spolu predstavuje 41,21 %-ný podiel rozpočtu. Vo finančnom vyjadrení to bude oproti minulému roku viac o 136 tisíc eúr. V zmysle návrhu úradu sa zvýši aj príjem Základnej umeleckej školy, a to o 16 tisíc eúr. Vyššiu dotáciu dostanú aj materské školy (v objeme 36,500 eúr nad minuloročný rámec) a tiež školské jedálne (o 35 tisíc viac).

Vedenie mesta považuje za veľmi dôležité, aby sa postupne obnovovali budovy v majetku a správe mesta a znižovala sa ich energetická náročnosť, školské zariadenia nevynímajúc. V zmysle tohto predsavzatia sa v minulom roku z investičných zdrojov odsúhlasených mestským zastupiteľstvom pristúpilo v výmene okien v piatich základných školách a štyroch materských škôlkach v celkovom finančnom objeme takmer 370 tisíc eúr. Okrem toho boli vymenené okná aj v materskej škole v prímestskej časti Nová Stráž, kde sa na incvestícii podieľala aj súkromná firma. Mesto v tomto prípade prispelo položkou 10 tisíc eúr, ostatné financie poskytol sponzor. Bolo ďalej vymenených niekoľko dvier v MŠ na Ulici lodnej v hodnote 7500 eúr, sčasti tiež za pomoci sponzorského daru.

Mesto poskytlo financie aj na výmenu strojového vybavenia školských kuchýň v hodnote 11500 eúr, čo bolo realizované z mimorozpočtových zdrojov, z iných príjmov materských škôl a školských kuchýň.

Tabuľku si môžete stiahnuť aj vo formáte xls a pdf.

 

-krá-