MESTO

TURIZMUS


Sociálny taxík


 

Prepravná služba a sociálny taxík mesta Komárna

V  rámci starostlivosti o  odkázaných občanov Komárna, mesto od 15. júla 2010 rozširovala svoje sociálne služby o prepravnú službu. Pomáha tým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k  lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, odbery alebo kontroly. Odkázaní občania budú môcť prepravnú službu objednať aj za účelom návštevy kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, napríklad starší občania ako dovoz do klubu pre dôchodcov, na návštevu k príbuzným a pod. Môžu túto sociálnu službu využiť aj vozičkári, keďže vozidlo Peugeot Boxer je špeciálne uspôsobené na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a vybavené nájazdovou rampou pre vozíky. Tlačivo občanovi, prípadne jeho rodinným príslušníkom alebo iným príbuzným poskytne Sociálny a správny odbor Mestského úradu v Komárne. Prepravná služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Ak patríte medzi ľudí, alebo máte v rodine niekoho, kto má problém s pohybom a je odkázaný na prepravu osobným automobilom, sociálny taxík je služba, ktorú by mohol využiť. Ak ide o ťažko telesne postihnutého človeka s trvalými následkami a ten svoj stav preukáže „posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu“, získa nárok na prepravnú službu. Týmto dokladom sa treba preukázať na Sociálnom a  správnom odbore Mestského úradu Komárno na adrese Pevnostný rad č. 3. Občania s nepriaznivým zdravotným stavom sa preukážu „potvrdením lekára o nepriaznivom zdravotnom stave“. Nezáleží na tom, či chcete ísť k lekárovi alebo na poštu či úrad, taxík po vás príde domov, odvezie vás, kam budete potrebovať, počká vás, alebo sa po vás vráti a odvezie späť domov. Ale pozor, na zdravotné vyšetrenia, ošetrenia a rehabilitačné úkony musia byť jazdy objednávané minimálne 24 hodín vopred!

Prepravná služba sa poskytuje na celom území mesta Komárno v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. Od 10.03.2014 sa prepravná služba poskytuje aj mimo územia mesta Komárno, pričom sadzby stanovené za jeden km prejazdenej vzdialenosti za túto službu ostávajú nezmenené a  cestujúci  je povinný uhradiť aj cestu späť.

Sociálny taxík mesta je možné si objednať na telefónnom čísle 035 / 2851 205 v  pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod. Úhrady za prepravu budú účtované v  rozsahu od 0,25 €/km do 0,40 €/km, v  súlade s  nariadením mesta a  s  prihliadnutím na to, či občan má trvalý alebo prechodný pobyt v  Komárne. Stojné na území mesta je 1,- €/hod., mimo územia mesta 1,50 €/hod.  

Bližšie informácie Vám poskytujeme na telefónnom čísle 035 / 2851 305.