MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Odbor správy majetku:

 

názov tlačiva

formát Word formát PDF
01  Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti DOC PDF
02  Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti DOC PDF
03  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene DOC PDF
04  Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub dreviny DOC PDF
05  Oznámenie zámeru - trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska   PDF
06  Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva   PDF
07  Oznámenie k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta   PDF
08  Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva DOC PDF
09  Oznámenie o zrušení prevádzkarne DOC PDF
10  Žiadosťo vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby DOC PDF
11  Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta Komárno DOC PDF
12 Žiadosť o súhlas s letnou terasou DOC PDF
13 Oznámenie o zatvorení (prevádzky) DOC PDF