MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Tlačivá Odboru školstva a kultúry:

  Názov tlačiva Formát Word PDF
form
01  Žiadosť o poskytnutie štipendia DOC PDF
02  Oznámenie o zámere usporiadať telovýchovné, športové alebo turistické podujatie DOC PDF
03  Oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie DOC PDF
04  Oznámenie o konaní zhromaždenia DOC PDF
05  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť   e-form 
06  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport   e-form
07 Správa a vyúčtovanie dotácie - šport  DOC PDF
08 Správa a vyúčtovanie dotácie - kultúra  DOC PDF
09 Register partnerov v oblasti kultúry   PDF
10 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 DOC PDF
11 Správa o vyúčtovanie dotácie podľa VZN č. 11/2015 DOC PDF
12 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 DOC PDF
13 Správa o vyúčtovanie dotácie podľa VZN č. 12/2016 DOC PDF
14 Autorizačné tlačivo 1 na potvrdenie aktuálnosti resp. opravu údajov pre „Register žiadateľov o dotáciu z účelového fondu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“ DOC PDF
15 Autorizačné tlačivo 2 pre „Register partnerov v oblasti športu“ DOC PDF
16 Autorizačné tlačivo 1 na potvrdenie aktuálnosti resp. opravu údajov pre „Register partnerov v oblasti športu“ DOC PDF