MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Sociálny a správny odbor:

Oddelenie správne, priestupkov, evidencie obyvateľstva a budov:

 

názov tlačiva

formát Word tlačivo
01  Návrh na zrušenie trvalého pobytu DOC PDF
02  Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy DOC PDF
03  Žiadosť o zrušenie súpisného čísla DOC PDF
04  Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404_2011 o pobyte cudzincov DOC PDF
05 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt   PDF
06 Prihlasovací lístok na prechodný pobyt   PDF


Oddelenie sociálnych vecí 

   Názov tlačiva formát WORD tlačivo
01  Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi DOC PDF
02  Žiadosť o poskytnutie príspevku na školské stravovanie DOC PDF
03  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - umiestnenie v útulku XLS PDF
04  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
05  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
06 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 6/2017 DOC PDF
07 Správa a vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Komárno podľa VZN č.6/2017 DOC PDF
08 Kritériá mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb DOC PDF
09 Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby DOC PDF
10 Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno DOC PDF

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby:

 

Názov tlačiva

formát Word tlačivo
01  Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni DOC PDF
 02  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  DOC PDF
03 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
04 Žiadosť na  prepravnú službu DOC PDF
05 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby DOC PDF

Referát sociálneho bývania:

  názov tlačiva

formát
Word

 formulár
01  Žiadosť o povolenie trvalého pobytu DOC PDF
02  Žiadosť o povolenie prechodného pobytu DOC PDF
03  Žiadosť o spoločný nájom DOC PDF
04  Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu DOC PDF
05  Žiadosť o prechod nájmu v zmysle § 705 DOC PDF
06  Žiadosť o prechod nájmu v zmysle § 706, §707, §708 DOC PDF
07  Žiadosť o prepis mena DOC PDF
08  Žiadosť o prenájom bytu (súčasť tvorí čestné vyhlásenie) DOC PDF
09  Obnovenie žiadosti o prenájom bytu - dotazník (do 15.02.) DOC PDF
10  Čestné prehlásenie DOC PDF
11 Záväzky - potvrdenie DOC PDF