MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Oddelenie výstavby, územného plánu a investícií:

  názov tlačiva  Word  PDF 
01  Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku DOC PDF
02  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti DOC PDF

 

Štátny fond rozvoja bývania:
 
   Názov tlačiva Formát Word Formulár
01 Žiadosť  FO -  Obnova bytovej budovy DOC PDF
02 Žiadosť  FO - výstavba bytu DOC PDF
03 Žiadosť  FO - kúpa bytu DOC PDF
04 Žiadosť  PO - U503 Obnova bytovej budovy (obec) DOC PDF
05 Žiadosť  PO - U505 Obnova bytovej budovy (správca) DOC PDF
06 Žiadosť  PO - U501 Obnova bytovej budovy DOC PDF
07 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Kúpa bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome FO  (fyzická osoba) DOC PDF
08  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 500 - Obnova bytovej budovy - FO DOC PDF
09  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Výstavba bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rodinnom dome  -  FO (fyzická osoba) DOC PDF
10 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 503 - Obnova bytovej budovy -PO (právnická osoba) DOC PDF
11  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 505 - Obnova bytovej budovy  (správca) DOC PDF
12  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 501 - Obnova bytovej budovy - PO DOC PDF

 

Oddelenie životného prostredia, projektového manažmentu a verejného obstarávania:

   Názov tlačiva Formát Word Formulár
01  Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne, pre potreby jednotlivých občanov DOC PDF
02  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny DOC PDF
03  Žiadosť o vyjadrenie DOC PDF
04 Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia DOC PDF


 

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta:

 

názov tlačiva

formát Word formát PDF
01  Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti DOC PDF
02  Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti DOC PDF
03  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene DOC PDF
04  Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub dreviny DOC PDF
05  Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva DOC PDF
06  Oznámenie o zrušení prevádzkarne DOC PDF
07  Žiadosťo vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby DOC PDF
08  Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta Komárno DOC PDF
09 Žiadosť o súhlas s letnou terasou DOC PDF
10 Oznámenie o zatvorení (prevádzky) DOC PDF

 

 

Tlačivá a E-formuláre  týkajúce sa komunálneho odpadu sa nachádzajú na stránke Ekonomického odboru.