MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta:

 

názov tlačiva

formát Word formát PDF
01  Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti DOC PDF
02  Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti DOC PDF
03  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene DOC PDF
04  Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub dreviny DOC PDF
05  Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva DOC PDF
06  Oznámenie o zrušení prevádzkarne DOC PDF
07  Žiadosťo vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby DOC PDF
08  Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta Komárno DOC PDF
09 Žiadosť o súhlas s letnou terasou DOC PDF
10 Oznámenie o zatvorení (prevádzky) DOC PDF

 

Referát sociálneho bývania:

  názov tlačiva

formát
Word

 formulár
01  Žiadosť o povolenie trvalého pobytu DOC PDF
02  Žiadosť o povolenie prechodného pobytu DOC PDF
03  Žiadosť o spoločný nájom DOC PDF
04  Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu DOC PDF
05  Žiadosť o prechod nájmu v zmysle § 705 DOC PDF
06  Žiadosť o prechod nájmu v zmysle § 706, §707, §708 DOC PDF
07  Žiadosť o prepis mena DOC PDF
08  Žiadosť o prenájom bytu (súčasť tvorí čestné vyhlásenie) DOC PDF
09  Obnovenie žiadosti o prenájom bytu - dotazník (do 15.02.) DOC PDF
10  Čestné prehlásenie DOC PDF
11 Záväzky - potvrdenie DOC PDF

 

Oddelenie správne, priestupkov, evidencie obyvateľstva a budov:

 

názov tlačiva

formát Word tlačivo
01  Návrh na zrušenie trvalého pobytu DOC PDF
02  Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy DOC PDF
03  Žiadosť o zrušenie súpisného čísla DOC PDF
04 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt   PDF
05 Prihlasovací lístok na prechodný pobyt   PDF