MESTO

TURIZMUS


Tlačovka primátora k 9. zasadaniu MZ

 Nakoľko vedenie mesta na čele s primátorom považuje za potrebné objektívne informovať obyvateľov mesta Komárno aj o dianí na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, uverejňujeme nasledujúci článok, ktorý vznikol na základe tlačovej besedy primátora so zástupcami médií dňa 27.05.2011:

-        firma Comorra servis s.r.o. Uzatvorila hospodársky rok so stratou cca 54.000,- EUR. Tieto straty spôsobuje špatný energetický stav budov, ktoré firma spravuje. Tento stav je zapríčinený zastaranou technológiou, dlhodobým ignorovaním rekonštrukcií.
-        Domov dôchodcov mal vyrovnaný hospodársky rok 2010. Vedenie mesta Komárno vyjadrilo svoje uznanie a poďakovanie odchádzajúcej riaditeľke p. Eve Ipótovej. Na post uvoľnenej riaditeľky bol vypísaný konkurz.
-        mesto Komárno malo pozitívne uzatvorený hospodársky rok 2010. Ovšem ku koncu roka boli neuhradené faktúry vo veľkej výške, teda rok 2011 bol začatý s deficitom cca 800.000,- EUR. Z tohto dôvodu mesto žiadalo o kontokorentný úver, ktorý aj dostalo. Nejedná sa tu o zadlžovanie mesta, tento úver slúži na vykrytie chýbajúcich financií v jednotlivých obdobiach, teda keď mesto nemá na prevádzku dostatok vlastných zdrojov.
-        Na 9. riadnom zasadnutí MZ dňa 26.05.2011 boli schválené rozpočty jednotlivých škôl okrem ZŠ na ul. Pohraničnej. Tunajšia riaditeľka vyvinula maximálne úsilie, ktoré dalo škole správny smer, poslancom MZ sa nepáči, že ostatné školy sú z ich rozpočtu ukrátené na úkor tejto školy. Mesto Komárno chce túto školu zachovať a bude hľadať riešenie, ako nájsť voľné zdroje na prevádzku tejto školy.
-        Mesto Komárno dostalo po roku 1989 od štátu majetok – nehnuteľnosti, o ktoré sa musí starať. Bude treba nájsť financie, aby sa na týchto nehnuteľnostiach (Dôstojnícky pavilón, budova župného úradu, Zichyho palác, krytá plaváreň a pod.) vykonali nutné opravy, pretože dochádza k znehodnoteniu tohto majetku!
-        Vedenie mesta vyhlásilo, že chce investovať len vtedy, ak na to bude mať voľné zdroje. Napríklad vznikol protiprávny stav v prípade vydania stavebného povolenia na Kossuthove nám. bývalým vedením mesta, nakoľko MZ nebolo informované o tom, že bude potrebné vyčleniť určité financie z rozpočtu mesta, pretože určitú časť nákladov na túto stavbu prefinancuje štát a určitú časť zaplatí samotné mesto Komárno. Kossuthove nám, má byť dokončené v roku 2012.
-        odstraňujú sa nedostatky v oblasti verejného obstarávania. Obstarávania na odvoz odpadu a údržbu mesta (cesty a zeleň) boli vyhlásené urýchlene, nakoľko tu vznikol protiprávny stav. Ten bol vytvorený tým, že časť zmlúv s firmou vykonávajúcou tieto práce skončila pred jeden a pol rokom a potom sa predlžovala vždy o určité obdobie, čo však nie je v súlade s platnými zákonmi. Nakoľko sa vyskytli určité okolnosti, tieto obstarávania boli zrušené, boli vypísané znova a ich vyhodnotenie sa uskutoční už elektronickou formou, ako to predpisuje zákon a ako to prezentoval primátor vo svojom predvolebnom boji.