MESTO

TURIZMUS


Úplná uzávierka Ulice Jókaiho

Mesto Komárno informuje občanov o plánovanej úplnej uzávierke Ulice Jókaiho (úsek od Ul. Thalyho po Ul. pohraničná), z dôvodu pokračovania realizácie obnovy verejného vodovodu a vstupných šácht do verejnej kanalizácie v termínoch:

- od 4.12.2017 od 7.00 do 5.12.2017 do 16.00 – bude prebiehať vyrezanie, vysekania a odkopávky pre plánované vstupy do existujúcej kanalizácie

- od 7.12.2017 od 7.00 do 8.12.2017 do 16.00 – bude prebiehať vyvŕtanie jadrovým vrtom do kanalizácie a následné vyskladanie šachiet po úroveň komunikácie.

Ak to bude možné, ulica bude sprejazdnená aj skôr. Zároveň, ak sa vyskytnú nepredvídané okolnosti, termín uzávierky sa môže zmeniť. Prejazd pre chodcov zhotoviteľ zabezpečí aj počas úplnej uzávierky prác aspoň na jednej strane chodníka. Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby.

Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel, aby sledovali dočasné dopravné značenia umiestnené na miestnej komunikácii zhotoviteľom, a aby uvoľnili miestnu komunikáciu a neparkovali na tomto úseku ul. Jókaiho v týchto dňoch. Nakoľko na tomto úseku cesty budú vykonané zemné práce, je nutné počítať počas a po vykonávaní týchto prác s priestorovými obmedzeniami pri prechode chodcov a prejazde touto cestou.

V nutných prípadoch bližšie informácie týkajúce sa priebehu uzávierky cesty na mieste Vám poskytne stavbyvedúci zhotoviteľa p. Gajdoš (tel. 0917 682 517). Vývoz komunálneho odpadu dňa 4.12. 2017 Clean City, s.r.o. zabezpečí v predstihu pred začatím plánovaných prác (medzi 6.00 - 6.30 hod). Z uvedeného dôvodu žiadame tam bývajúcich, aby svoje kukanádoby dňa 4.12.2017 pripravili včas. V prípade výskytu problémov týkajúcich sa odvozu komunálneho odpadu, prosíme volať MsÚ - Komunálny odbor (tel. : 035 -2851 kl.362), alebo Clean City, s.r.o. (tel.: 035 7713 003).

Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.