MESTO

TURIZMUS


Uskutočnil sa zápis detí do materských škôl

Zápisy do komárňanských materských škôl sa začali 2. mája. Do 30. júna vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy. Týka sa to detí vekovej kategórie od 3 do 6 rokov. V súčasnosti v školskom roku 2018/19 komárňanské materské školy navštevuje 783 detí, z tohto počtu 232 detí v septembri nastúpi do prvého ročníka elementárnej školy, avšak na odporúčanie výchovno-vzdelávacieho centra niektoré z nich môžu mať odloženú povinnú školskú dochádzku. Do nového školského roka 2019/20 bolo do materských škôl zapísaných 241 detí.
Podanie oneskorených prihlášok sa môže predložiť do 1. septembra. Ak v danej škôlke nebude miesto, rodič bude presmerovaný do inej mestskej materskej školy. Uprednostňované sú deti nad 5 rokov a tie, ktoré majú odloženú návštevu školy. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka materskej školy.