MESTO

TURIZMUS


Uzávierky ciest počas obnovných prác

Informujeme ctených občanov, že podľa harmonogramu prác zhotoviteľa od 10.7.2017 majú pokračovať práce na obnove miestnych komunikácií na ul. Lehárova, od 17.7.2017 a na ul. Eötvösa (úsek od Dunajského nábrežia po ulicu Špitálsku).  Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie. Parkovanie na ul. Lehárova a Eötvösa bude obmedzené počas trvania stavebných prác.
Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby. Žiadame vodičov motorových vozidiel aby sledovali dočasné dopravné značenia. Prosíme tiež aby počas vykonávania prác od 6.45 hod do 18.00 hod neparkovali na ul. Lehárova a Eötvösa, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam a pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky. Na parkovanie odporúčamje využiť priľahlé ulice, resp. v nutnom prípade je k dispozícií aj verejné parkovisko na ul. Hradnej.
Na Námestí M.R. Štefánika a ul. Biskupa Királya (I.etapa) dôjde k zmene termínu začatia prác v rámci obnovy miestnych komunikácii plánovaných od 3.7.2017, vzhľadom na to, že zo strany SPP-Distribúcia a.s. došlo k rozšíreniu rozsahu prác, výmien plynovodov a prípojok na týchto uliciach. Podla harmonogramu prác u SPP - Distribúcia a.s. sa nástupný termin na práce zmení na posledný júlový až druhý augustový týždeň 2017. Presný termín bude upresnený po doručeni relevantných dokladov od SPP.
Podľa informacií od SPP-Distribúcia, a.s. práce budú vykonané za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie.
Na M.R.Štefánika stanovištia pre taxíslužbu počas prác dočasne nebudú prístupné.
V súvislosti so zmenou harmonogramu prác na ulici Biskupa Királya (I.etapa – od ul. Záhradníckej  poul. Špitálsku) je plánovaný skorší termín začatia a zmena trvania stavebných prác:
ul. Biskupa Királya (II. etapa - úsek od ulice Špitálska po  Cintorínsky rad): 
od 24.7.2017  do  31.8. 2017
V Novej Stráži
ul. Včelárska:  od 14.8.2017 do 10.9.2017
ul. Jazminová a Smrečinová: od 21.8.2017 do 17.9.2017
 
Žiadame Vás o trpezlivosť a pochopenie.