MESTO

TURIZMUS


Vyhlásenie výberového konania

Mesto Komárno, Námestie generála Klapku č.1, 945 01 Komárno
Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Zariadenia pre seniorov Komárno – Komáromi Nyugdíjasotthon, so sídlom Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno.
 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- znalosť právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb
- predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme ( § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov )
 
Iné kritériá a požiadavky:
- manažérske, riadiace a organizačné schopnosti
- komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita
- práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )
 
Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška do výberového konania
2. overené kópie dokladov o vzdelaní
3. stručný profesijný životopis
4. vyplnený osobný dotazník
5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
6. potvrdenie preukazujúce prax v odbore
7. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
8. písomný návrh koncepcie rozvoja, riadenia a financovania Zariadenia pre seniorov v Komárne (maximálne na 5 strán)
 
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :
- dĺžka praxe
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti
- vzdelanie
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :
Prihlášku s požadovanými dokladmi možno zaslať v uzavretej obálke na adresu Mestského úradu Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno, alebo odovzdať v podateľni Mestského úradu Komárno s označením„Výberové konanie – riaditeľ Zariadenia pre seniorov Komárno“ – neotvárať do 20.júna 2011.
 
Bližšie informácie o podmienkach výberového konania poskytne sekretariát prednostu MsÚ Komárno č.t. 035 2851 221 (e-mail: prednosta@komarno.sk).
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi Mestský úrad v Komárne prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
 
Komárno 25. mája 2011

                                                                                       MUDr. Anton Marek v.r.
                                                                                           primátor mesta