MESTO

TURIZMUS


VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ – ŠPORT 2018

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ v Komárne týmto oznamuje, že v zmysle VZN Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012 môžete podávať svoje žiadosti o finančnú dotáciu z účelového fondu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport na Odbore školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Komárne písomne a elektronicky. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi. Ďalšie podrobnosti si prečítajte TU. Link na žiadosť nájdete TU.