MESTO

TURIZMUS


Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 15. decembra 2018 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľností, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady.

Výzva sa týka aj občanov, ktorí nemajú uhradené svoje nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Je dôležité, aby tieto uhradili čo najskôr, a tým predišli nepríjemným a zbytočne drahým právnym vymáhaniam. Ďalej upozorňujeme občanov, že po tomto termíne Mesto Komárno prikročí k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekúcie, čím sa zvýšia výdavky neplatiča o trovy exekúcie.

Informácie o prípadných nedoplatkoch môžu občania získať prostredníctvom e-mailu na adrese odp@komarno.sk – žiadame o uprednostnenie tohto spôsobu informovania sa, v tomto prípade žiadame o uvedenie jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, alebo osobne na adrese Komárno, Pevnostný rad 3, Dôstojnícky pavilón, I. posch. č. dv. 18. Telefonický kontakt: 035 28 51 330,331, 353, 334, 317

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!