MESTO

TURIZMUS


Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva občanov a aj právnické osoby – daňovníkov na uhradenie svojich
nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani
za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, nájomcov na uhradenie nedoplatkov za nájomné z prenájmu budov,
 stavieb a pozemkov za predchádzajúce roky až do konca roka 2018, a to v náhradnom
termíne najneskôr do 10.3. 2019.

Táto výzva je zverejnená  z toho dôvodu, aby mesto opätovne vyzvalo svojich občanov
a aj právnické osoby – daňovníkov na preverenie si svojich nedoplatkov  s možnosťou
ich uhradenia v náhradnom termíne. Po uplynutí náhradného termínu zaplatenia  si svojich
nedoplatkov  mesto bude nútené pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v súlade so zákonom
 a aj formou zabezpečenia nedoplatku záložným právom k nehnuteľnosti vo vlastníctve
daňového dlžníka. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom ,v hotovosti v pokladni
mestského úradu , respektíve kartou, poprípade na základe dohody aj formou splátkového
kalendára.

Informovať sa je možné najlepšie osobne na Mestskom úrade v Komárne, Pevnostný rad 3,
Dôstojnícky pavilón, I. poschodie, č. dverí 18, prípadne prostredníctvom
mailu: odp@komarno.sk, respektíve telefonicky na číslach: 035/ 28 51 330, 331, 353, 334 a 317.

V Komárne 21.2.2019                                         Odbor ekonomiky a financií