MESTO

TURIZMUS


Začína sa rekonštrukcia Materskej školy

Vďaka úspešnému projektu sa môže v Materskej škole na Ulici Františkánov uskutočniť  významná rekonštrukcia a rozšírenie jej kapacít.  V rámci tohto projektu budú inštalované aj nové hracie prvky na dvore škôlky. Rozpočet projektu presahuje 195-tisíc eur.

 V rámci  aktivít  projektu prebehne  rekonštrukcia  budovy MŠ,  v ktorej  sa  stavebnými  úpravami skvalitní priestor užívaný na predprimárne vzdelávanie a zároveň sa navýši existujúca kapacita zo súčasných 28 na 48 detí. Materská škola využíva prvky inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí. Projekt je navrhnutý tak, aby škôlku mohli navštevovať aj deti so zdravotným postihnutím. Projektová  dokumentácia  rieši  aj  bezbariérovosť  vstupu  do  budovy  a bezbariérové  sociálne zariadenia. V rámci realizačných prác sa zhodnotí aj areál MŠ, na ktorom vznikne nové multifunkčné ihrisko s moderným materiálno - technickým vybavením. Zároveň sa obstarajú také interiérové hracie prvky, ktoré pomôžu pedagogickému personálu učiť a viesť deti k samostatnosti, kreativite a ďalším zručnostiam potrebným pred nástupom do školy a zároveň ich môžu bezproblémovo využívať aj deti s postihnutím.

 
Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z celkovej sumy 195-tisíc eur tvorila 95 percent dotácia z EU a 5-percentným spolufinancovaním sa na projekte podieľalo mesto.

 
Rekonštrukčné práce sa začnú začiatkom budúceho roka a dokončené budú v prvom polroku.