MESTO

TURIZMUS


Životopis primátora

Osobné údaje:
Meno: Ing. László Stubendek
Dátum narodenia : 26.03.1953
Miesto narodenia:  Rimavská Seč
Rodinný stav: ženatý
Manželka:  Mária (stomatologička)
Deti: dcéra Piroska, syn Attila
Rodičia: Stubendek István, Puchy Katalin

Vzdelanie:
1968 - 1972    Stredná priemyselná škola v Košiciach
1972 - 1977    Vysoké učení technické v Brne

Pracovné pozície:
1977 – 1980   Slovenské lodenice Komárno, oddelenie rozvoja, konštruktér
1980 – 1981   Slovenské lodenice Komárno, vedúci oddelenia reklamy a propagácie
1982 – 1986   Agrozet Komárno, vedúci oddelenia energetiky a údržby majetku
1986 – 1991   Agrozet Komárno, vedúci technického oddelenia
1992 – 1994   Stredná priemyselná škola Komárno, učiteľ odborných predmetov
1992 – 1998   mesto Komárno, zástupca  primátora
1999 -       podnikateľ, činnosť pozastavená
2014 -       mesto Komárno, primátor mesta od 15.decembra 2014

Kreatívna činnosť:
Hudba (hra na orgáne, klavíry, spevokol Concordia, kantor)

Občianske a spoločenské aktivity:
1975 – 1976   Predseda študentského klubu Kazinczy Ferenca
Predseda miestnej organizácie Csemadoku

Ocenenia:
2005  cena Pro Urbe (za rozvoj mesta a cezhraničnú spoluprácu)

Jazykové znalosti:
maďarsky, slovensky, česky, nemecky (pasívne)


Komárno 15.12.2014