MESTO

TURIZMUS


Úzka spolupráca v záujme rozvoja prístavu

Komárno navštívila štátna tajomníčka Katarína Bruncková. V záujme urýchlenia modernizácie komárňanského prístavu podpísalo Ministerstvo dopravy a výstavby, mesto Komárno a spoločnosť Verejné prístavy rámcovú zmluvu. V tomto dokumente sú zakotvené najdôležitejšie povinnosti, ktoré všetky tri zmluvné strany orientujú k vykonaniu konkrétnych krokov v záujme vypracovania revitalizačného plánu prístavu.

Toto, samozrejme, obnáša aj určité administratívne postupy a dokumenty, ktorých vypracovanie je kľúčové. Dohoda deklaruje aj to, že všetky zmluvné strany sa musia snažiť o získavanie finančných zdrojov.

„V tomto smere je kľúčové, aby sme do nového programového obdobia dostali prístav Komárno ako projekt, ktorý bude financovateľný z európskych zdrojov. Ministerstvo vyvíja konkrétne aktivity za účelom týchto finančných prostriedkov” – uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Ide o projekt európskeho významu a je dôležitým ďalším krokom, aby plány dospeli do štádia vypracovania projektovej dokumentácie a štúdie uskutočniteľnosti. Spoločnosť Verejné prístavy začiatkom roka prezentovala niekoľko návrhov. Jeden z nich predchádzajúcemu vedeniu rezortu aj vyhovoval, ale v súvislosti s logistikou malo mesto určité výhrady.

„Začali sme rokovať s mestom, a dospeli sme aj k vzájomnej dohode, že umiestnenie podľa spomínaného návrhu nie je v súlade s plánom územného rozvoja mesta. V rámci tohto variantu by budovy slúžiace na uskladnenie prenášaného tovaru zakrývali výhľad na múry pevnosti, a to nie je dobrým riešením” – dodala štátna tajomníčka. Okrem daností v oblasti vodnej dopravy bude jednou z kľúčových otázok logistika, veď tovar treba vyložiť a dopraviť ďalej.

„Mesto môže akceptovať len riešenie, ktoré nezaťaží ešte viac dopravu v centre mesta. Okrem väčšej frekvencie dopravy nie je možné akceptovať ani vybudovanie zásobníkov v centre mesta. Okrem toho považujeme za dôležité, aby sa od Špicu smerom k mestu uvoľnilo čo najväčšie územie pre obyvateľov, či pre prístav malých plavidiel, pri ktorom by bol breh rieky dostupný aj pre Komárňanov.” – vyhlásil primátor Béla Keszegh.

Po Bratislave je najvýznamnejším riečnym uzlom Slovenska práve Komárno. Nakoľko v hlavnom meste je veľký záujem developerov o prístav, hodnota komárňanského verejného prístavu môže v budúcnosti narásť. V súčasnosti je však málo využívaný, vybavenie je zastaralé, a prístavné tarify sú vysoké – toto všetko bráni rozmachu lodnej dopravy.

„Vodná doprava a obchod majú v Komárne bohatú tradíciu, práve preto boli komárňanskí obchodníci majetní ľudia. Žiaľ, v uplynulých rokoch výroba lodí i činnosť prístavu poklesla, avšak možnosti sú naďalej dané, zemepisná poloha mesta je mimoriadna. Musíme úzko spolupracovať s rezortom dopravy a s kompetentnými orgánmi v záujme toho, aby sme položili základy obrovskej investície a mnohoročného procesu.” – dodal Béla Keszegh.

Počas rokovania, ktoré podpísaniu dohody predchádzalo, hovorili strany aj o dotáciách v oblasti cestovného ruchu a o fonde na podporu bývania, za ktoré v rámci ministerstva zodpovedá taktiež pani štátna tajomníčka. Informovala mesto o najnovších zmenách v oblasti dotácií na výstavbu bytov, nakoľko prostredníctvom tohto fondu mesto plánuje výstavbu tzv. štartovacích bytov.

V oblasti cestovného ruchu bola hlavnou otázkou finančná podpora OOCR Podunajsko, ktorá už niekoľko rokov dostáva štátnu dotáciu, a mesto prostredníctvom tejto organizácie popularizuje služby cestovného ruchu. Ďalšou témou rozhovoru boli plánované výzvy na podanie žiadostí na finančný príspevok v oblasti cestovného ruchu, nakoľko o niekoľko mesiacov bude hotová projektová dokumentácia rekonštrukcie termálneho kúpaliska, a mesto hľadá zdroje na jej uskutočnenie.

 

Fotogaléria