MESTO

TURIZMUS


Zápis detí do prvého ročníka

V Komárne sa 11. a 12. apríla 2019 uskutočnil zápis detí do prvej triedy základných škôl. Rodičia si mohli vybrať zo šiestich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a z jednej cirkevnej inštitúcie. Štyri z nich sú školy s vyučovacím jazykom maďarským a tri školy s vyučovacím jazykom slovenským.
Počet prijatých detí je veľmi vyvážený, výsledky sú takéto:
ZŠ s VJM na Ulici práce : 66
ZŠ s VJM na Ulici Eötvösa  : 66
ZŠ s VJM Móra Jókaiho: 61
ZŠ na Pohraničnej ulici: 55
ZŠ na Rozmarínovej ulici: 45
ZŠ J. A. Komenského: 43
Spojená cirkevná škola Mariánum: 42

Vo všetkých školských zariadeniach pre niektoré deti rodičia požiadali o odklad začatia školskej dochádzky. Po psychologickom vyšetrení rozhodnú riaditelia škôl o týchto záležitostiach, ako aj o možnom otvorení nultých ročníkov.
Tohtoročný celkový počet prijatých detí prevyšuje počet komárňanských detí v povinnom školskom veku o sto detí, hlavným dôvodom je, že sa každoročne zvyšuje počet zapísaných detí aj z okolitých obcí, čím sa uznáva zmysluplná pedagogicko-vzdelávacia činnosť základných škôl v Komárne.